10.18.2555

รับตรง มหาวิทยาลัยคริสเตียน 2556


มหาวิทยาลัยคริสเตียน กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556หลักสูตรภาคภาษาไทย สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ กายภาพบำบัด อุปกรณ์ชีวการแพทย์และเทคโนโลยีชีวการแพทย์ เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน และ การบัญชี International Program: Bachelor of Nursing Science, B.A. in Hospitality and Tourism Industry, B.A. in Business English ทุกสาขาวิชาสอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ ในวิชาชีพ จัดเน้นการให้นักศึกษาทุกหลักสูตรฝึกปฏิบัติวิชาชีพ / สหกิจศึกษาในสถานประกอบการที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติม โทร.0-3422-9480 หรือ www.christian.ac.th หรือ www.ctubuddy.com
ปฏิทินการรับสมัคร
• หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ทุกสาขาวิชา)
• หลักสูตรระดับปริญญาตรี (เฉพาะสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ภาษาไทย)
ระดับปริญญาตรี 
• คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียน 
• หลักฐานประกอบ 
• การรับสมัครและศูนย์รับสมัคร
• การสอบคัดเลือก 
• ใบขึ้นทะเบียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
หน้าเว็บไซต์หลัก  http://www.christian.ac.th/html/C_admission.html

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า