10.03.2555

รับตรง คณะพยาบาลเกื้อการุณย์ ม.กรุงเทพมหานคร 2556


ด้ วยมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร กําหนดเป ดรับสมัครบุคคลทั่วไป เข าศึกษาในหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2556 จํานวน 200 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. วิธีการคัดเลือก
1.1 คณะพยาบาลศาสตร6เกื้อการุณย6เป7นผู ดําเนินการรับสมัครผ9านระบบอินเตอร6เน็ต ทางเว็บไซต6
http://www.kcn.ac.th โดยใช คะแนนผลการสอบ GAT, PAT2 ครั้งที่ 1/2556, คะแนนผลการทดสอบ
วิชาสามัญ 7 วิชา ป)การศึกษา 2556 และคะแนน GPAX 5 ภาคเรียน 2 ระบบ
1.1.1 ระบบ โควตา จํานวน 15 คน
1.1.2 ระบบ Admission ตรง จํานวน 145 คน
รายละเอียดทั้งหมด  http://www.kcn.ac.th/kcms/data/cmsupload/File/kcbma/student2556-1.pdf  
หน้าเว็บไซต์หลัก  http://www.kcn.ac.th/kcms/?mod=cms/content&nid=9

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า