10.28.2555

รับตรง 56 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


UploadImage

การเข้าศึกษาด้วยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2556


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 895 คน โดยกำหนดให้ใช้ผลคะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในการคัดเลือกเข้าศึกษา (อ่านเกณฑ์การคัดเลือก)
รายละเอียดเกี่ยวกับกำหนดการ สาขาวิชาที่รับสมัคร วิธีการสม้ครและเงื่อนไขต่าง เป็นดังนี้
กำหนดการรับสมัครคัดเลือก
รายการวัน/เดือน/ปี
สมัครทางระบบออนไลน์
website : http://admission.eng.ku.ac.th
หรือ http://reg.registrar.ku.ac.th/quota-admission/ (อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูลโครงการรับตรง)
12 - 22 พฤศจิกายน 2555
พิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัคร
website : http://admission.eng.ku.ac.th
หรือ http://reg.registrar.ku.ac.th/quota-admission/ (อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูลโครงการรับตรง)
12 - 23 พฤศจิกายน 2555
ชำระเงินค่าสมัครผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์12 - 23 พฤศจิกายน 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา18 มกราคม 2556
รับ Account และ Password สำหรับยืนยันสิทธิ์ในระบบรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
ผู้ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวและส่งเอกสารสำคัญ พร้อมรับเอกสารแนะนำการมอบตัวเป็นนิสิตใหม่มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
สาขาวิชาจำนวนรับ (คน)
ภาคปกติวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มวิทยาเขตบางเขน (สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เคมี เครื่องกล ไฟฟ้า โยธา และอุตสาหการ)180
วิศวกรรมการบินและอวกาศ20
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์20
วิศวกรรมเครื่องกล20
วิศวกรรมไฟฟ้า45
วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต25
วิศวกรรมโยธา50
วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ40
วิศวกรรมวัสดุ40
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม25
ภาคพิเศษวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มวิทยาเขตบางเขน (สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เครื่องกล ไฟฟ้า และอุตสาหการ)120
วิศวกรรมเคมี10
วิศวกรรมเครื่องกล20
วิศวกรรมไฟฟ้า30
วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต30
วิศวกรรมวัสดุ45
วิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์50
นานาชาติวิศวกรรมเครื่องกล60
วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้35
วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต30
รวม895

หมายเหตุ: ผู้สมัครสามารถเลือกอันดับได้สูงสุดจำนวน 3 อันดับ โดยเรียงลำดับตามความต้องการมากที่สุด (อันดับ 1) ไปน้อยที่สุด (อันดับ 3) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่อาจรับนิสิตไม่เต็มจำนวนที่กำหนด สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในกลุ่มวิทยาเขตบางเขน ภาคปกติ และกลุ่มวิทยาเขตบางเขน ภาคพิเศษ เมื่อสิ้นปีการศึกษาที่ 1 ต้องดำเนินการแยกเข้าสังกัดสาขาวิชา ตามที่กำหนดในแต่ละกลุ่ม

คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. มีสัญชาติไทย และเป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า
 3. เป็นผู้มีความประพฤติดี มีความขยันหมั่นเพียร และมีวินัย
 4. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้
  • ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่กรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
  • ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย
  • ไม่เป็นคนวิกลจริต และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ
  • ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันการศึกษาเพราะความผิดทางวินัย
วิธีการสมัคร
 1. ผู้สมัครกรอกใบสมัครผ่านทาง website : http://admission.eng.ku.ac.th หรือ http://reg.registrar.ku.ac.th/quota-admission/ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 12 – พฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2555
 2. พิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัคร website : http://admission.eng.ku.ac.th หรือ http://reg.registrar.ku.ac.th/quota-admission/ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 12 – ศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2555
 3. ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำนวน 300 บาท เมื่อชำระค่าสมัครแล้ว มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า