10.27.2555

รับตรง ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร 2556


เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนเป็นการสนองตอบนโยบายการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาในท้องถิ่นภูมิภาคได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา  ดังนั้น ในปีการศึกษา  ๒๕๕๖  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง        วิทยาเขตชุมพร ได้กําหนดให้มีการรับสมัครนักศึกษา ( สอบตรง) เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
 
รับสมัครในวันที่ 22 ตุลาคม ถึงวันที่ 27 พฤษศจิกายน 2555
 
 
หน้าเว็บไซต์หลัก  http://161.246.199.11/www/index.php

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า