10.31.2555

ทุน 20 ปีวลัยลักษณ์ รับทั่วประเทศ !!


 ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายจะจัดสรรทุนการศึกษา "กองทุนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี" ประเภททุนสร้างโอกาสทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี ให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วทั้งประเทศ ที่ผ่านการสอบคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย-วลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2556 ซึ่งเป็นทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยมีรายละเอียดการรับสมัครและหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา ดังนี้
วัตถุประสงค์
 เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2556 โดยเป็นทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตามแผนการศึกษาตลอดหลักสูตร และนักเรียนจะต้องผ่านเกณฑ์คุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
จำนวนทุน 200 ทุน
    มหาวิทยาลัยจะจัดสรรทุนการศึกษาโดยแบ่งเป็น
  • จำนวน 100 ทุน จะจัดสรรให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้
  • จำนวน 100 ทุน จะจัดสรรให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่อื่น ๆ ทุกภูมิภาคของประเทศ (ยกเว้นภาคใต้)
คุณสมบัติของนักเรียนที่มีสิทธิ์สมัครขอรับทุน
  • มีสัญชาติไทยและเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
  • เป็นนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตามเกณฑ์ที่กำหนด ประเภทโควตา หรือ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556 เรียบร้อยแล้ว
  • เป็นผู้ที่ครอบครัว มีรายได้รวมต่ำกว่า 200,000 บาท/ปี หรือ ขาดบุพการี โดยอยู่ในความอุปการะของบุคคลอื่น ซึ่งผู้อุปการะมีรายได้รวมต่ำกว่า 200,000 บาท/ปี หรือ ผู้ที่อยู่ในความดูแลอุปถัมภ์ของสถานสงเคราะห์ หรือมูลนิธิต่าง ๆ
  • เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยถึงขั้นภาคฑัณฑ์ และมีหนังสือรับรองความประพฤติจากโรงเรียน
  • เป็นการให้ทุนการศึกษาตามแผนการศึกษาตลอดหลักสูตร ทั้งนี้ นักศึกษาที่ขอย้ายหลักสูตรจะนับระยะเวลาการรับทุนตั้งแต่ปีแรกของการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนประเภทยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาจากทุนการศึกษาอื่นอยู่แล้ว ยกเว้นทุนกู้ยืมของรัฐบาล
จำนวนการจัดสรรทุนของสำนักวิชา/หลักสูตรต่าง ๆ
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะจัดสรรทุนการศึกษา ประเภททุนสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประเภทโควตา หรือประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556 จำแนกตามสำนักวิชาและหลักสูตร ดังนี้

การรับสมัคร
 รับสมัครผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้สมัครสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดพร้อมทั้งกรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.wu.ac.th และปฏิบัติตามขั้นตอนที่แจ้งไว้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2555

หน้าเว็บไซต์หลัก    http://entry.wu.ac.th/wu_scholar.asp

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า