10.06.2555

ประกาศผล ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รับตรงแบบพิเศษ จุฬา 2556


image

ขอแสดงความยิดนกับน้องๆที่สอบผ่านคัดเลือกในรอบแรกด้วยนะครับ
Unigang ก็ขอให้โชคดีในรอบสอบสัมภาษณ์ด้วยจ้า 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์์ 


โดยวิธีรับตรง(แบบปกติ) ปีการศึกษา 2556 

 - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์์ 
 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์์
โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2556 

 - คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการโอลิมปิกวิชาการ 

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ
  เทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน

- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย 

- คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา์

- คณะอักษรศาสตร์ โครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและวรรณคดีไทย  

- คณะอักษรศาสตร์ หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาสเปน 

- คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวารสารสนเทศ

- คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

- คณะเศรษฐศาสตร์ นักเรียนใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

- คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ 

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า