5.04.2555

ยื่นใบสมัครขอรับทุน พร้อมในสมัครเข้าศึกษาต่อได้ตั้งแต่บัดนี้ ม.พายัพ


คณะวิทยาศาสตร์ ทั้ง 3 สาขาวิชา คือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  วิทยาการคอมพิวเตอร์  และวิศวกรรมซอฟต์แวร์  ทางคณะฯ จึงได้จัดทำโครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 ขึ้น โดยแบ่งทุนออกเป็น 2 ประเภทคือ

ทุนเรียนดี ฟรีค่าเล่าเรียน 1 ปีการศึกษา สาขาวิชาละ 10 ทุน รวม 30 ทุน ซึ่งผู้สมัครจะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00 ขึ้นไป

ทุนส่งเสริมการศึกษา 10,000 บาท สาขาวิชาละ 10 ทุน รวม 30 ทุน
ผู้สมัครจะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน 2.75 – 2.99   ทั้ง 2 ทุนนี้ หากผู้ได้รับการคัดเลือกมีผลการเรียนดีต่อเนื่องก็จะได้รับทุนไปจนสำเร็จการศึกษา

ยื่นใบสมัครขอรับทุน พร้อมในสมัครเข้าศึกษาต่อได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 8 พฤษภาคม 2555 (สมัครทางไปรษณีย์) และถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 (สมัครด้วยตนเอง)

รายละเอียดทั้งหมด http://science.payap.ac.th/2010/
อ่านรายละเอียดทุนดีดีนะครับ  ได้แค่ปีแรก ปีต่อไปต้องรักษาเกรด  ถ้าเกรดไม่ถึงจ่ายเต็มๆ หนักเอาการ หนักกว่า ม ในกรุงเทพบางมหาวิทยาลัยอีก   แต่ถ้าใครอยากเรียนพายัพอยู่แล้วน่าสมัครเป็นอย่างยิ่ง

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า