ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดราชบุรี

* กรุณาอ่านระเบียบการรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา ก่อนเข้าระบบรับสมัคร *
Link เข้าสู่ระบบรับสมัคร