5.09.2555

รวมรับสมัคร มหาวิทยาลัยรังสิต ในคณะต่างๆ


การรับสมัครนักศึกษาใหม่ : แบบยื่นเกรดเฉลี่ยสะสมผ่าน (GPA.)
ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 1
เริ่มรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2555
รับสมัครทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-791-5500-10

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน
สถานที่ขายใบสมัคร/รับสมัคร ณ สำนักงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 1 ชั้น 3 ห้อง 301 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์
.
เอกสารประกอบการสมัครเข้าศึกษา
 1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
 2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 3. สำเนาใบแสดงผลการเรียนจำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาใบรับรองการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ (กรณีที่ยังไม่จบชั้น ม.6)
 5. ผู้สมัครเรียนต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง เท่านั้น !
ดาวน์โหลดคู่มือรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555

คณะ/วิทยาลัยที่สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว ประกอบด้วย
คณะพยาบาลศาสตร์ : รับสมัครวุฒิการศึกษา ม.6 สายวิทยาศาสตร์ GPA รวม 2.75 ขึ้นไป มีผลการเรียน หมวดวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือมีคะแนน GAT 50% หรือมีคะแนน PAT2 40%
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ที่ปิดรับสมัครแล้ว มีดังนี้
1.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (ปกติ) รหัส 0301
2.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (Exchange-English Language) รหัส 0303
***ปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เต็มแล้วค่ะ***
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ที่เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (สองภาษา) รหัส 0302
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (Russian Language) รหัส 0304
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ์ (Arabic Language) รหัส 0305
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (Japanese Language) รหัส 0306
ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน 2555
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โทร.083-856-0204,083-856-0205

สถาบันการบิน : รับวุฒิ ม.6 สมัครโดยยื่น GPA รวม 2.00 ขึ้นไป
รอบที่ 5 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 15 พฤษภาคม 2555 ที่สถาบันการบิน ชั้น 12M อาคาร 11
รอบที่ 6 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 22 พฤษภาคม 2555 ที่สถาบันการบิน ชั้น 12M อาคาร 11

คณะกายภาพบำบัด : รับวุฒิการศึกษา ม.6 สายวิทย์ GPA รวม 2.50 ขึ้นไป และมีส่วนสูง 150 ซม. ขึ้นไป
รอบที่ 4 สอบสัมภาษณ์วันที่ 5 พฤษภาคม 2555 ที่คณะกายภาพบำบัด ตึก 4 ชั้น 5

คณะวิทยาศาสตร์์ : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ รับวุฒิการศึกษา ม.6 สายวิทย์ GPA รวม 2.50 ขึ้นไป
คณะการแพทย์แผนตะวันออก : รับ วุฒิการศึกษา ม.6 สายวิทย์ GPA รวม 2.50 ขึ้นไป
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ : รับวุฒิการศึกษา ม.6 GPA รวม 2.50 ขึ้นไป
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ : สาขาวิชาซ่อมบำรุงอากาศยาน วุฒิการศึกษา ม.6 สายวิทย์ GPA รวม 2.50 ขึ้นไป สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ โดยทางวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร

สำหรับคณะ/วิทยาลัย ที่สามารถใช้เกรดเฉลี่ย สมัครได้เลย ตั้งแต่ GPA 2.00 ขึ้นไป มีดังนี้
 • วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ หมายเลขติดต่อ 0-2997-2200 ต่อ 1366
ดาวน์โหลดโบชัวร์ คณะ/วิทยาลัย ต่างๆภายในมหาวิทนาลัยรังสิต
หมายเหตุ
คุณสมบัิติผู้สมัครเข้าศึกษา
 • ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิดทางวินัย
 • ไม่เคยต้องโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระทำมิโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
 • ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ 
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเป็นผู้กำลังศึกษาและรอผลการสอบหลักสูตรมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง วิทยฐานะ
 • ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2-3 ปี ต้องสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเป็นผู้กำลังศึกษาและรอผลการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่สมัคร หรือการศึกษาอื่นๆที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
 • ระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ต้องสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเป็นผู้กำลังศึกษาและรอผลการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเป็นผู้กำลังศึกษาและรอผลการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบเท่า หรือการศึกษาอื่นๆที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
วิธีการสมัคร
 • ผู้สมัครเรียนสามารถยื่นใบสมัคร ที่สำนักงานรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 3 ห้อง 301 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์) ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08:30 น.-16:30 น. พร้อมเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน โดยซื้อชุดใบสมัครเรียน ชุดละ 300 บาท จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2555
 •  พร้อม Print ใบสมัคร Online แล้วมานำยื่นที่สำนักงานรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 3 ห้อง 301 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์) ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.และเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน โดยเสียค่าสมัครเรียน 300 บาท จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 (การสมัคร Online ผู้สมัครต้องใช้ Internet Explorer เปิดเท่านั้น )
เอกสารประกอบการรับสมัคร
 • ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนบริบูรณ์ หรือ ใบสมัคร Online (ถ้าลืม..เลขที่สมัครจะอยู่ที่ E-Mail ที่กรอกไว้ พร้อมกับ Print ใบสมัคร Online แล้วนำมายื่นในวันที่มาสมัคร สามารถยื่นได้ภายใน วันที่ 31 พฤษภาคม 2555)
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
 • สำเนาหนังสือรับรองผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ใช้หนังสือรับรองที่ผู้บริหารสถานศึกษาออกให้ เพื่อรับรองข้อมูลคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา และรับรองว่ากำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ติดต่อผู้พัฒนา : admission_rsu@hotmail.com สำนักงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงานรับนักศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ตั้งแต่เวลา 08.30 น.- 16.30 น.
ณ อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ตึก 1 ชั้น 3 ห้อง 301


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานรับนักศึกษา เวลา 08.30 - 16.30 น.

โทร. 02-997-2200 ต่อ 5500-5510 Email: info@rsu.ac.th
เส้นทางมามหาวิทยาลัยรังสิต
 

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า