5.04.2555

รับตรงภาคพิเศษ วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต มก. ศรีราชา


ด้วย โครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชามีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา ด้วยวิธีรับตรง รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2555           

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร และจำนวนรับเข้าศึกษา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (ภาคพิเศษ)จำนวนรับ 30 คน
รายละเอียดการรับเข้า 
2.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร
ก.เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ข.เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544
(สายวิทย์-คณิต)
ค. ต้องมีผลการสอบ GAT ความถนัดทั่วไป ,
PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ 
รายละเอียดทั้งหมด http://www.eng.src.ku.ac.th/mme55_3/mme55_3-detail.pdf
เว็บไซต์หลัก http://www.eng.src.ku.ac.th/mme55_3/

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า