5.04.2555

รับตรง ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รอบที่ 2 2555 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (รอบสอง)เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาตรี 4ปี และ5ปี และหลักสูตรปริญญาตรีเทียบโอนรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2555 ประเภทรับตรง ใน คณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ และวิทยาลัยนานาชาติ โดยผู้สนใจสมัครสามารถดำเนินการตามระยะเวลาและขั้นตอนดังนี้

**ช่องทางการสมัคร**
1. สมัครผ่านทางเว็บไซต์ตั้งแต่ วันที่ 17 เมษายน – เวลา 17.30 น.ของวันที่ 9 พฤษภาคม 2555

**ขั้นตอนการสมัคร**
1. ศึกษาและอ่านรายละเอียดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2555 จากเกณฑ์การสมัคร
2. กรอกข้อมูลสมัครสอบลงในระบบรับสมัครออนไลน์
3. พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน ค่าสมัครสอบจำนวน 300 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร) แล้วนำไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด มหาชน
หมายเหตุ วันสุดท้ายของการรับชำระเงินที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาคือวันที่ 9 พฤษภาคม 2555 สามารถชำระได้ไม่เกินเวลา 18.00 น. 
4. ตรวจผลการสมัครและสถานที่สอบบนเว็บไซต์ข้างต้น ควรศึกษาเส้นทางในการเดินทางไปยังสนามสอบให้ถูกต้อง
5. นำบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดงสิทธิ์การเข้าห้องสอบในวันสอบ

**ตรวจสอบวันเวลาและสถานที่สอบ**
ผู้สมัครสอบที่ชำระค่าสมัครสอบแล้วสามารถตรวจสอบวันเวลาและสถานที่สอบได้ที่ คลิกเพื่อตรวจสอบวันเวลาและสถานที่สอบ
หมายเหตุ หากผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครแล้ว ภายใน 5 วันตรวจสอบไม่พบรายชื่อผู้สมัครสอบโปรดติดต่อที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
โทร.02-287-9625 (ในวันและเวลาราชการ)

**กำหนดการรับสมัครและการสอบ**

กำหนดการรับตรง (รอบสอง)ปีการศึกษา 2555 Download<<<<<<<<< แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2555


**************คลิกเพื่อสมัครสอบ**************


กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า