3.30.2557

รับตรง สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 6 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2557

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ
1. บุคลากรขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงาน/ลูกจ้างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. บุคคลทั่วไป ซึ่งต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
กำหนดการรับสมัคร(เฉพาะหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557) เท่านั้น
เปิดรับสมัคร         วันที่ 27 มีนาคม - 29 พฤษภาคม 2557
ชำระเงินค่าสมัคร   วันที่ 27 มีนาคม - 29 พฤษภาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์  วันที่ 6 มิถุนายน 2557
สอบสัมภาษณ์   วันที่ 9 มิถุนายน 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  วันที่ 11 มิถุนายน 2557
ชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  วันที่ 11-14 มิถุนายน 2557
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  วันที่ 15 มิถุนายน 2557
เปิดภาคเรียน วันที่ 21 มิถุนายน 2557

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า