3.19.2557

รับตรง ทุนบัณฑิตคืนถิ่น คณะวิทยาศาสตร์ ลาดกระบัง 2557

คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครทุนการศึกษาโครงการบัณฑิตคืนถิ่น หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตย์ (วท.บ.) ประจำปีการศึกษา 2557 รับสมัครทางไปรษณีย์ เริ่มวันนี้จนถึง 11 เมษายน 2557
คุณสมบัติผู้สมัคร
-กำลังศึกษาอยู่ชั้นม.6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นม.6 สายวิทยาศาสตร์
- มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75
- เรียนวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิตและวิชาวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
-เป็นนักเรียนของโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ สุพรรณบุรี, กาญจนบุรี, อ่างทอง, อุทัยธานี และชัยนาท

คุณสมบัติของสถานศึกษา
เป็นโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2554 อยู่ในพื้นที่ 5 จังหวัดเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ สุพรรณบุรี, กาญจนบุรี, อ่างทอง, อุทัยธานี และชัยนาท


สาขาที่เปิดรับ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเคมีสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
จำนวนรับ ปีการศึกษา 2557 รับจำนวน 5 คน

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า