3.21.2557

รับตรง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2557

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เปิดรับสมัครเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557

หลักสูตรที่เปิดรับในหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา กิจการระหว่างประเทศ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระดับโลก
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมระบบสารสนเทศ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีมัลติมิเดียและแอนิเมชั่น

รอบที่ 1  6 มกราคม ถึง 1 เมษายน 2557
รอบที่ 2  1 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2557

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า