3.08.2557

รายชื่อตัดสิทธ์คัดเลือก กสพท 2557

ตามประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ฉบับที่ 1 เรื่อง หลักเกณฑ์การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปี การศึกษา 2557 ผ่านระบบรับตรง (Direct Admissions) ข้อ 2.6, ข้อ 10.1.1 และ 10.1.2 กสพท จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ในมหาวิทยาลัย / สถาบันของรัฐ ตามโควตาพื ้นที่ / โครงการพิเศษในปี การศึกษา 2557 เพื่อยืนยัน ก่อนตัดรายชื่อดังกล่าวออกจากบัญชีผู้สมัครสอบระบบรับตรงฯ ของ กสพท

 กสพท จะไม่นำคะแนนของผู้ท่ีมีรายชื่อตามประกาศนี้ มาประมวลผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปี การศึกษา 2557 ผ่านระบบรับตรง

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า