3.06.2557

รับตรง โควต้าแพทย์แผนไทย 1 คน 1 จังหวัด ม.ทักษิณ 2557

ด้วยมหาวิทยาลัยทักษิณมีความประสงค์จะรับบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต   สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย   โควตาแพทย์แผนไทยบัณฑิต  1  คน  1 จังหวัด ใน  14  จังหวัดภาคใต้   ประจำปีการศึกษา  2557 ครั้งที่ 2   โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
เปิดรับ 24 กุมภาพันธ์ – 21 มีนาคม 2557
1.  คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัคร
     1.1   กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ แผนการเรียน วิทย์ – คณิต ของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา
14 จังหวัดภาคใต้
     1.2   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน   ไม่ต่ำกว่า 2.50 
                   1.3   เป็นทายาทหมอพื้นบ้าน หรือแพทย์แผนไทย  โดยมีหนังสือรับรองจากผู้นำชุมชน หรือหน่วยงานต้นสังกัดแสดงประกอบการสมัคร
     1.4   ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคจิตขั้นรุนแรง โรคร้ายหรือทุพพลภาพที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
     1.5   มีความประพฤติดี
2.  จำนวนรับ
      จังหวัดใน 14 จังหวัดภาคใต้   รวม  5  คน
3.  เกณฑ์การคัดเลือก
                 พิจารณาโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากเอกสารการสมัครสอบ  

ระเบียบการรับสมัคร

  • โปรดอ่านคุณสมบัติผู้สมัคร หลักฐานการสมัคร และรายละเอียดต่าง ๆ จากระเบียบการ (ดาวน์โหลด)

หน้าเว็บไซต์หลัก  http://admission.tsu.ac.th/applicant/project.jsp

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า