3.04.2557

รับตรง โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาครูในถิ่นทุรกันดาร ม.นเรศวร 2557

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรีหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย โครงการจัดการศึกษาเฉพาะกิจเป็นกรณีพิเศษ (โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาครูในถิ่นทุรกันดารบนเขตพื้นที่สูงชายแดนไทย-พม่าด้านจังหวัดตาก ให้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)

 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาในโครงการ 
1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และยังไม่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
2 เป็นครูหรือเจ้าหน้าที่ทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ดําเนินงานในโครงการพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก 
 3 เป็นผู้อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
รับสมัครระหว่างวันที่ 3 – 31 มีนาคม 2557

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า