3.01.2557

ระเบียบการ ทุนอำเภอรุ่น4รอบ3 เปิดรับสมัคร 1 มี.ค. ถึง11 เม.ย.2557

กระทรวงศึกษาธิการเปิดรับสมัครสอบคักเลือกผู้รับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ รอบที่ ๓ เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทั้งในและต่างประเทศ จำนวน ๑,๖๑๙ ทุน (เฉพาะอำเภอ/เขตที่ยังไม่มีผู้ได้รับทุน) เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม - ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗
โดยจะเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการเพื่อรับทุนเรียนต่อระดับปริญญาตรีทั้งในประเทศและต่างประเทศ แบ่งเป็นทุนประเภทที่ 1 คือ ทุนเรียนดีสำหรับผู้มีรายได้น้อยจำนวน 902 ทุน และ ประเภทที่ 2 คือ ทุนเรียนดีแต่ไม่จำกัดรายได้ของครอบครัว จำนวน 717 ทุน โดยผู้สมัครทุนประเภทที่ 1 ต้องจบ ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2555 และปีการศึกษา 2556 หรือกำลังเรียนอยู่ในชั้น ม.6 รวมถึงนักเรียนในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.)ที่อายุต้องไม่เกิน 25 ปี จนถึงวันปิดรับสมัครเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00 มีความประพฤติดี ทั้งนี้สามารถสมัครในอำเภอ/เขตที่ตั้งของโรงเรียนที่ศึกษาอยู่ ส่วนทุนประเภทที่ 2 จะเปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.5 และนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ปี 2-3 รวมถึงประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ปี 1 ปีการศึกษา 2556
เอกสารที่เกี่ยวข้องการรับสมัครโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3 
ประกาศหลักเกณฑ์ รุ่นที่ 4.3 ฉบับเต็ม โปรดอ่านเพื่อความเข้าใจเงื่อนไขที่ชัดเจน 
  บัญชีแนบท้ายประกาศ (ปรากฏรายชื่ออำเภอที่เปิดรับสมัครพร้อมสาขาวิชา) 
  ใบสมัคร ทุนประเภท 1 
  ใบสมัคร ทุนประเภท 2  

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า