3.04.2557

รับตรง การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) มศว 2557

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2557 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)
รับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษา หรือเทียบเท่า ในหลักสูตรนานาชาติ หรือกำลังศึกษาและจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ จากโรงเรียนมัธยมนานาชาติในประเทศไทย ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือโรงเรียนมัธยมในต่างประเทศ วันที่ 4 มีนาคม - 30 เมษายน 2557

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า