3.18.2557

รับตรง ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคพิเศษ) ม.เชียงใหม่ 57

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2557
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  3 เมษายน 2557  ณ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันและเวลาราชการ (จำนวนที่รับเข้าศึกษา 80 คน)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษารับรอง
2. อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี นับถึงวันเปิดการสอน
3. น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซ็นติเมตร
4. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งร่างกาย จิตใจ และปราศจากโรค อาการของโรค
หรือ มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังต่อไปนี้
- มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
- มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (psychosis) โรคประสาทรุนแรง (severe neurosis) หรือ โรคบุคลิกภาพแปรปรวน
โดยเฉพาะ antisocial personality  หรือ borderline personality  รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
- โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่จะมีผลต่อผู้รับบริการหรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
- โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา อันได้แก่


โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี โดยมีการรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้
โรคหัวใจระดับรุนแรง จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพ
โรความดันเลือดสูงรุนแรง และ มีภาวะแทรกซ้อนทำให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะอย่างถาวร
โรคติดสารเสพติดให้โทษทุกชนิด
ความผิดปกติในการเห็นภาพโดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
-ตาบอดสีทั้งสองข้าง
-สายไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นตาแล้วยังมีสายตาต่ำกว่า 6-24 ทั้งสองข้าง
- สายตาข้างดี ต่ำกว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว
มีความผิดปกติในการได้ยิน โดยมีระดับการได้ยินของหูข้างที่ดีกว่าเฉลี่ยที่ความถี่ 500 - 2000 เฮิรตซ์สูงกว่า 40 เดซิเบล จากความผิดปกติทางประสาทและการได้ยิน
(sensory neural hearing loss) ถ้าได้รับการรักษาแล้วไม่ดีขึ้น
-โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ที่คณะกรรมการผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
วิธีการสมัคร...
สมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 3 มีนาคม - 3 เมษายน 2557 ณ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในวันและเวลาราชการ
หรือ สมัครทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 3 - 24 มีนาคม 2557
โดยส่งหลักฐานการรับสมัคร พร้อมทั้งธนาณัติค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือก ถึง
หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เลขที่ 110/406 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า