1.10.2555

โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่น ด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา แม่ฟ้าหลวง  ด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ได้พิจารณาเห็นสมควรประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผู้มีความสามารถดีเด่น ด้านดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2555โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
     2.1 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
     2.2 เป็นผู้ที่มีความประสงค์ที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอย่างแท้จริง
     2.3 เป็นผู้ที่มีความสามารถในการศึกษาในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
     2.4 เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การเล่นดนตรี นาฏศิลป์ และ กีฬา
     2.5 มีความประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียรและมีวินัย
     2.6 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนเฉลี่ย (ชั้น ม.4 –ม.6 ภาคเรียนที่ 1) หรือ สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนเฉลี่ยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายดังนี้
 สมัครด้วยตนเอง (ตั้งแต่บัดนี้ –วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2555)
          
ผู้สมัครสามารถขอรับใบสมัครและยื่นสมัครพร้อมกับหลักฐานประกอบการสมัครตามรายละเอียดข้างต้น ได้ที่  ส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาคารเรียนรวม C 1 ห้อง 108 ตั้งแต่บัดนี้ - วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2555ระหว่างเวลา 08.30 –15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

รายละเอียดทั้งหมด http://intranet.mfu.ac.th/system/mfunews/prnews01.php?newsid=5850

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า