1.15.2555

คณะเกษตรฯ มข. รับนักเรียน ม.6 สายวิทย์ เรียนดี และ ทุน อบถ


         คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรับ นักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศไทย ผลการเรียน 3.60  และ นักเรียนที่ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ผลการเรียน 3.00  โดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2555 สมัครภายใน 20 เมษายน 2555 
         มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2555 และ รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ สำหรับ นักเรียนที่ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2555 เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการประมง สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร และสาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม  โดยมีสิทธิ์สมัครได้เพียง 1 สาขาวิชา 
         จากประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ 2 กลุ่ม คือ นักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศไทย จำนวน 30 คน และ นักเรียนที่ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จำนวน 30 คน ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้
         คุณสมบัติของผู้สมัคร 1) มีสัญชาติไทย 2) สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ 3) ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม ตลอด 6 ภาคการศึกษา (นักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศไทย ไม่ต่ำกว่า 3.60  และ นักเรียนที่ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ไม่ต่ำกว่า 3.00)  พร้อมทั้งมีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2553 และการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง GAT และ PAT ประจำปีการศึกษา 2553 ที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) โดยจะต้องมีคะแนนสอบครบทุกรายวิชา ดังนี้ - กลุ่มสาระวิชา O-NET คือ ภาษาไทย (01) สังคมศึกษา (02) ภาษาอังกฤษ (03) คณิตศาสตร์ (04) และวิทยาศาสตร์ (05) - GAT  PAT 1 และ PAT 2  4) เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา โดยมีใบรับรองจากแพทย์ปริญญา 5) มีความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดีและบุคลิกภาพที่เหมาะสม 6) มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 7) นักเรียนที่ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ต้องผ่านการคัดเลือก พร้อมทั้งได้รับทุนการศึกษาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตลอดหลักสูตรการศึกษา (ตามรายละเอียดที่แนบ)
         คณะเกษตรศาสตร์จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าศึกษาตามโครงการฯ แม้ว่าจะผ่านการสอบคัดเลือกแล้วก็ตาม  
         หลักฐานการสมัคร 1) ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน  2) สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ตลอดการศึกษา(รบ.1ป.) จำนวน 1 ชุด (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) 3) สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) 4) สำเนาบัตรที่นั่งสอบ O-NET และ GAT/PAT (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) 5) นักเรียนที่ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ต้องมีหลักฐานการรับทุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ (กรอกตามแบบฟอร์ม อบถ.1 ที่แนบท้ายประกาศ)
         ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครให้ครบทุกข้อตามความเป็นจริง พร้อมติดรูปถ่ายและแนบเอกสารประกอบการสมัครให้เรียบร้อย ส่งใบสมัครและเอกสารทั้งหมดพร้อมธนาณัติเป็นเงิน 200 บาท สั่งจ่าย ปณ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในนาม นางสาวปวีณา จันทนพิมพ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 เมื่อยื่นเอกสารและใบสมัครแล้ว ถือว่าผู้สมัครได้ตรวจสอบคุณสมบัติขั้นต้นเรียบร้อยแล้ว คณะเกษตรศาสตร์จะไม่พิจารณาคืนเงินค่าสมัครให้แก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ
         สำหรับ  นักเรียนที่ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ต้องให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ทำการคัดเลือกนักเรียนผู้ที่รับทุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติครบตามข้อ 1 แล้วออกหนังสือรับรองการรับทุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (กรอกตามแบบฟอร์ม อบถ.1 ที่แนบท้ายประกาศ) เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการได้รับทุนดังกล่าวประกอบการสมัคร
         ให้ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานไปที่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ภายในวันที่ 20 เมษายน 2555 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
         กำหนดวันสอบสัมภาษณ์และวิธีการสอบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 27 เมษายน 2555 ที่คณะเกษตรศาสตร์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุม 4 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการสอบสัมภาษณ์โดยพิจารณาจากคะแนนการสอบกลุ่มสาระวิชา O-NET และ GAT/PAT โดยเรียงลำดับคะแนนจากสูงไปต่ำ 
         ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 ที่คณะเกษตรศาสตร์ 
Website: http://ag.kku.ac.th  และการรายงานตัวเข้าศึกษา จะประกาศให้ทราบต่อไป
         ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องรายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดจนค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดมิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
        กรณีที่มีนักเรียนผ่านการคัดเลือกไม่ครบตามจำนวน คณะเกษตรศาสตร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับนักเรียนเพิ่มโดยวิธีอื่น
        ขอข้อมูลเพิ่มเติมและใบสมัคร ที่งานบริการการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002 ที่ นางสาวปวีณา จันทนพิมพ์ โทร. 043 202 360 หรือ Website: http://ag.kku.ac.th

          กิตติศักดิ์ สิงหา วิเคราะห์ สังเคราะห์และเผยแพร่

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า