1.24.2555

รับตรง เทคโนโลยีสารสนเทศ มหิดล รอบที่ 2 2555น้อง ๆ สามารถเลือกเรียนในสาขา  ต่าง ๆ ได้ สาขา ดังนี้

วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)
เรียนเกี่ยวกับ ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูล การสื่อสารข้อมูล การออกแบบและพัฒนาระบบงาน คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง เป็นต้น
ระบบเชิงข้อมูลและระบบเชิงปัญญา
(Databases and Intelligent Systems)
เรียนเกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูล และระบบฐานความรู้ คลังข้อมูล ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศในองค์กร การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ ปัญญาประดิษฐ์ การเรียนรู้ของเครื่องและระบบเชิงฉลาด การประมวลผลและรู้จำภาพ ตัวอักษร และเสียง ฯลฯ เป็นต้น
ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (E- Business Systems)
เรียนเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ ICT ในการบริหารจัดการและพัฒนาระบบสารสนเทศต่างๆ ในองค์กร และที่ใช้สำหรับการทำธุรกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์
ระบบสื่อผสม (Multimedia Systems)
เรียนเกี่ยวกับทางด้านเทคโนโลยี Multimedia และการประยุกต์ใช้งาน Multimedia ในงานต่างๆ อาทิ การประมวลผลข้อมูลภาพแบบดิจิตอล การทำภาพเคลื่อนไหวโดยคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน
 
วิศวกรรมซอฟแวร์ (Software Engineering)
เรียนเกี่ยวกับระบบและวิธีการพัฒนา software อย่างมีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นพัฒนา software เป็นทีมหรือขนาดใหญ่ สาขานี้มีความจำเป็นมากต่อการพัฒนา software ที่มีคุณภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อระบบสุขภาพ (Health Information Technology)
เรียนเกี่ยวกับระบบและวิธีการพัฒนา software เพื่อนำไปใช้ในทางสาธารณสุขสุขภาพ เช่นระบบในโรงพยาบาลต่างๆ และระบบการบริหารจัดการสาธารณสุขของประเทศ

 (รอบสอง)
 
รับสมัครสอบ9 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2555
ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน9 กุมภาพันธ์ 2555
สอบข้อเขียนอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และสถานที่สอบสัมภาษณ์24 กุมภาพันธ์. 2555
สอบสัมภาษณ์ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา26 กุมภาพันธ์ 2555
รายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและลงทะเบียน27 - 28 กุมภาพันธ์ 2555
Intensive Coursesจะประกาศให้ทราบภายหลัง
เปิดภาคเรียนจะประกาศให้ทราบภายหลัง

 
วิชาคะแนนวันสอบเวลาสอบ
คณิตศาสตร์10012 กุมภาพันธ์ 2555จะประกาศให้ทราบภายหลัง.
เคมี10012 กุมภาพันธ์ 2555จะประกาศให้ทราบภายหลัง
ฟิสิกส์10012 กุมภาพันธ์ 2555จะประกาศให้ทราบภายหลัง
ภาษาอังกฤษ10012 กุมภาพันธ์ 2555จะประกาศให้ทราบภายหลัง
รายละเอียดทั้งหมด  http://www.ict.mahidol.ac.th/thai/thaiadmission/index.html

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า