1.15.2555

ทุน มหาวิทยาลัย ศรีปทุม 2555หาวิทยาลัยศรีปทุม มีนโยบายในการช่วยส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีความสามารถพิเศษ และเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี
จึงขอมอบทุนการศึกษาเพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก โดยจะได้รับทุนการศึกษา ค่าหน่วยกิต
และค่าบำรุงการศึกษา ตลอดหลักสูตรปริญญาตรี

ทุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรม
    มหาวิทยาลัยศรีปทุมมีนโยบายในการส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ซึ่งเป็นภารกิจหลักสำคัญอีกประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ที่ถือว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติ โดยจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่ผู้ที่มีความสามารถในด้านต่างๆ ดังนี้
ประเภททุนกิจกรรมดีเด่นทางด้านศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย
    1. ทุนกิจกรรมดีเด่นทางด้านนาฎศิลป์,การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมทุกภูมิภาค,การแสดงThai-Modern, การแสดงแนว Contemporary,หางเครื่อง,Dancer
     2. ทุนกิจกรรมดีเด่นทางด้านดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทยเดิม,ทำนองเสนาะ
    3. ทุนกิจกรรมดีเด่นทางด้านดนตรีพื้นเมือง(ทุกภูมิภาค)
     4. ทุนกิจกรรมดีเด่นทางด้านดนตรีสากล,ดนตรีลูกทุ่ง
          (กลองชุด,เบส,กีตาร์,เปียโน,คีย์บอร์ด,ไวโอลีน,แซ็กโซโฟน,ทรัมเป็ท,ทรัมโบน)
     5.ทุนกิจกรรมดีเด่นทางด้านขับร้อง(เพลงสากล,เพลงไทยสากล,เพลงลูกทุ่ง,เพลงลูกกรุง)
คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช.)หรือเทียบเท่า ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2554
2. เป็นผู้มีสัญชาติไทย เชื้อชาติไทย
3. มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย


ทุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา  
    มหาวิทยาลัยศรีปทุมมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ได้รับการพัฒนาทักษะการกีฬา เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และกีฬาระดับอุดมศึกษา โดยผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับทุนการศึกษาค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา ตลอดหลักสูตรปริญญาตรี

 คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน
1.ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือสำเร็จการศึกษาอื่นที่เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2.เป็นนักกีฬาทีมชาติไทย หรือเคยเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยในระดับต่างๆ หรือเป็นนักกีฬาที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศหรือรองชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ หรือกีฬาแห่งชาติ หรือการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
3.ต้องมีหลักฐานความประพฤติและผลงานด้านกีฬาจากสถาบัน หน่วยงาน องค์กร สมาคมกีฬาหรือสโมสรต้นสังกัด
4.ต้องไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างการถูกลงโทษหรือถูกดำเนินคดีในศาล สถาบัน องค์กรสมาคมกีฬา สโมสร ต้นสังกัด และการกีฬาแห่งประเทศไทยรายละเอียดทั้งหมด http://www.spuadmission.com/scholarship/

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า