1.21.2555

รับตรง เภสัชศาสตร์ ม.บูรพา 2555  
การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๖ ปี) มหาวิทยาลัยบูรพา

โครงการที่เปิดรับได้แก่
1 การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาเภสัชศาสตร์สำหรับบุคคลทั่วไป  
2 การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ตามโครงการพัฒนากำลังคนทางเภัชศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการเภสัชกรรม
3 การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาสาขาอื่น ๆ ที่มิใช่สาขาเภสัชศาสตร์
รับสมัคร  23 มกราคม ถึง 15 มีนาคม 2555
สอบ 7-8 เมษายน 2555
ผู้สมัครสามารถสมัครได้มากกว่า 1 โครงการ
รายละเอียดทั้งหมด  http://pharm.buu.ac.th/Document/DirectAddmission.pdf

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า