1.31.2555

ทุน ม.หาดใหญ่ 2555ทุนสนับสนุนการศึกษา (สิทธิพิเศษอัตราร้อยละ 50-100 ของค่าลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร)
จำนวน 72 ทุน ดังนี้
 ทุนท่านอาจารย์ประดิษฐ์ ดิษยะศริน
 ทุนท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน
(ทุนสำหรับนักเรียนสถาบันในเครือหาดใหญ่อำนวยวิทย์)
 ทุนนักกีฬาโครงการช้างเผือก
 ทุนเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ใน 14 จังหวัดภาคใต้
 ทุนความสามารถพิเศษ ด้านดนตรี ด้านนาฏศิลป์ ด้านผู้นำนักศึกษาและด้านอื่น ๆ
 ทุนโครงการอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ทุน ศอ.บต.)
 ทุนท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน
 ทุนเรียนดี ลูกมะหาด
ทุนสนับสนุนการศึกษา (สิทธิพิเศษส่วนลดเฉพาะค่าหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร) ไม่จำกัดจำนวนทุน ดังนี้
 ทุนสำหรับพี่น้องนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 ทุนสำหรับพี่น้องและบุตรธิดาบุคลากรโรงเรียนในเครือหาดใหญ่อำนวยวิทย์และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา ให้ยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์หรือกรอกใบสมัครออนไลน์ผ่าน
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (www.hu.ac.th) ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2555 (ยกเว้นทุนสิทธิพิเศษ
ส่วนลดเฉพาะค่าหน่วยกิต สิ้นสุดวันที่ 10 พฤษภาคม 2555)
 กรณีสมัครด้วยตนเองให้ขอรับใบสมัครได้ที่ห้อง
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ณ ศูนย์บริการนักศึกษา (Student One Stop Service Center : SOS) ชั้น 2 อาคาร
U Plaza
สำหรับทุนโครงการอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ทุน ศอ.บต.) กำหนดการรับสมัครให้ดู
ประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ www.mua.go.th
ดาวน์โหลดใบสมัคร
ดาวโหลดหนังสือรับรองความประพฤติ (เอกสารประกอบการสมัครทุน)
สมัครออนไลน์
เอกสารและหลักฐานในการสมัคร
1. ใบสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาตามแบบของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ หรือกรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ www.hu.ac.th
2. หลักฐานการสมัครขอรับทุนการศึกษา มีดังนี้
1.1 ใบระเบียนการศึกษา (ใบ รบ.) หรือใบรับรองผลการเรียนภาคการศึกษาสุดท้าย จำนวน 1 ชุด
1.2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
1.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
1.4 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ชุดสุภาพ)
1.5 สำเนาประกาศนียบัตรหรือสำเนาหลักฐานแสดงประวัติผลงานแข่งขันที่โดดเด่น
(สำหรับทุนนักกีฬาโครงการช้างเผือก)
1.6 สำเนาวุฒิบัตร หรือหนังสือรับรองการผ่านเข้าร่วมกิจกรรม/แสดงความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
1.7 หนังสือรับรองความประพฤติ (Down Load) จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
(www.hu.ac.th)
1.8 ใบรับรองแพทย์ โรงพยาบาลของรัฐบาล จำนวน 1 ชุด
(ยกเว้นทุนสิทธิพิเศษส่วนลดเฉพาะค่าหน่วยกิต)
1.9 สำเนาหลักฐานของพี่หรือน้องที่แสดงว่าเป็นนักศึกษาปัจจุบันหรือศิษย์เก่า
(เฉพาะทุนพี่น้องและศิษย์เก่าฯ) จำนวน 1 ชุด
1.10 สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของพี่หรือน้องที่แสดงว่าเป็น
นักศึกษาปัจจุบันหรือศิษย์เก่า (เฉพาะทุนพี่น้องและศิษย์เก่าฯ) จำนวน 1 ชุด
1.11 สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่หรือโรงเรียนในเครือ
หาดใหญ่อำนวยวิทย์ (เฉพาะทุนพี่น้องและบุตรธิดาฯ) จำนวน 1 ชุด
1.12 สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบุคลากรมหาวิทยาลัย
หาดใหญ่หรือโรงเรียนในเครือหาดใหญ่อำนวยวิทย์ (เฉพาะทุนพี่น้องและบุตรธิดาฯ)
จำนวน 1 ชุด
3. กรณีสมัครด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ ให้แนบหลักฐานการสมัคร
4. กรณีกรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ให้นำหลักฐานการสมัคร
มายื่นในวันคัดเลือกทุน
5. หากเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วและไม่ส่งเอกสารภายในกำหนดจะมีผลต่อการพิจารณาอนุมัติทุนการศึกษา
กำหนดการคัดเลือกทุน
1. ทุนทุกประเภท (ยกเว้น ทุนศอ.บต.และทุนสิทธิพิเศษส่วนลดเฉพาะค่าหน่วยกิต) กำหนดการทดสอบ วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2555 เวลา 08.00 น. ณ อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา (แต่งชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม)
2. ทุนนักกีฬาโครงการช้างเผือก กำหนดการทดสอบวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2555 เวลา 08.00 น. ณ อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา (แต่งกายด้วยชุดกีฬา)
ประกาศผลการคัดเลือก
ใน วัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่กำหนด โดยจะประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน หรือที่ www.hu.ac.th
การรายงานตัวและการลงทะเบียนเรียน
ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาทุกประเภท (ยกเว้นทุนสิทธิพิเศษส่วนลดเฉพาะค่าหน่วยกิต) ต้องมารายงานตัว และลงทะเบียนเรียน ณ ศูนย์บริการนักศึกษา (Student One Stop Service Center : SOS) ชั้น 2 อาคาร U Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ในวัน เวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การขอรับทุนหากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เลขที่ 125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 0-7420-0300 ต่อ 367 หรือ 0-7420-0367 โทรสาร 0-7442-5467, 0-7420-0371 หรือwww.hu.ac.th หรือ e-mail : scholarship@hu.ac.th

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า