1.31.2555

84 ทุน เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราช ม.รังสิต 2555   มหาวิทยาลัยรังสิต  จัดโครงการให้ทุนการศึกษา 84 ทุน     เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา  ในชื่อโครงการ “84 ทุน เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา” มุ่งเน้นให้โอกาสทางการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยแก่นักเรียนที่ยากจน อยู่ในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่เสี่ยงภัย

            นายแพทย์ศุภชัย  คุณารัตนพฤกษ์  คณบดีกลุ่มวิทยาลัยแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยรังสิต ได้จัดโครงการ “84 ทุน เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา      มหาราชา” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงประชาราษฎร์ต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี ที่ทรงครองสิริราชสมบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเมตตาห่วงใยที่ทรงมีต่อพสกนิกรที่ทุกข์ยากในพื้นที่ทุรกันดารและพื้นที่เสี่ยงภัย

            “โดยดำริของท่านอธิการบดี ดร.อาทิตย์  อุไรรัตน์   จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ทุนการศึกษานี้ เป็นการช่วยเหลือให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนที่ยากจน พื้นที่ห่างไกลทุรกันดารหรือเสี่ยงภัย ที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในสาขาทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ รวมถึงให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้รับบริการทางการแพทย์สาธารณสุข วิทยาศาสตร์ทางเทคโนโลยีและอื่นๆ ที่ตอบสนองความจำเป็นและสอดคล้องกับวัฒนธรรม และประเพณีของชุมชน และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วพวกเขาเหล่านั้นจะสามารถกลับไปดูแลพื้นที่ที่เขามาได้  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะให้ทุนการศึกษารวมทั้งสิ้น 84 ทุน จาก 23 คณะ โดยผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา จะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต  และค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทางมหาวิทยาลัยจะมีคณะกรรมการพิจารณาหาแนวทางในการสนับสนุนต่อไป ซึ่งนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาทุนแล้วในระหว่างการศึกษานักศึกษาก็จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ หรือจิตอาสา และรักษาระดับคะแนนให้อยู่ในเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดด้วย” คณบดีกลุ่มวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ กล่าวเพิ่มเติม

            ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติตามที่กำหนดสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  29  กุมภาพันธ์ 2555  โดยสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร หรือสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  ที่สำนักงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต  52/347  พหลโยธิน  87 ตำบลหลักหก  อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 และประกาศผลการคัดเลือกรอบแรกจากใบสมัครและหนังสือรับรองของโรงเรียน/ผู้นำชุมชน/องค์กรต่างๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2791-5500-10

ดูรายละเอียดคลิก
ดาวน์โหลดใบสมัครคลิก

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า