1.15.2555

สอบตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
     ด้วยมหาวิทยาลัยบูรพา จะจัดให้มีการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะศิลปกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี ประเภทสอบคัดเลือกตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา2555 โดยมีรายละเอียดวิธีการรับสมัครดังต่อไปนี้
   คุณสมบัติของผู้สมัคร
คุณสมบัติทั่วไป
1  สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2 ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00
3.  ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00   

การสมัครสอบคัดเลือก


 กรณียื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ผู้สมัครจะต้องนำใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครรวมทั้งเงินค่าสมัครสอบ สมัครที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างวันที่7 ธันวาคม พ.ศ. 2554  ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555  (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)โดยเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน 500 บาท
กรณียื่นใบสมัครทางไปรษณีย์  ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครให้ครบทุกข้อ และแนบเอกสารประกอบการสมัคร (ดูรายละเอียดในข้อ 2.2)  รวมทั้งเงินค่าสมัครสอบ จำนวน   500 บาท  โดยสั่งจ่ายธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน ปทฝ.มหาวิทยาลัยบูรพา  ในนามคณบดี    คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131  ภายใน        วันที่  18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555  (จะถือเอาวันประทับตราของไปรษณีย์ของวันที่18 กุมภาพันธ์พ.ศ. 2555  เป็นวันสุดท้ายของการรับสมัคร)ถ้าหลักฐานไม่ครบจะไม่ได้รับการพิจารณา

รายละเอียดทั้งหมด


ไฟล์แนบขนาด
ประกาศรับสมัครสอบตรง 2555.doc177 KB
ใบสมัครสอบตรง 2555.doc158.5 KB
ปฏิทินสอบตรง 2555.doc36 KB

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า