1.02.2555

รับตรง จุฬาฯ หลักสูตรนานาชาติ 2555 Update


ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์จิตวิทยา(หลักสูตรนานาชาติ) คณะจิตวิทยา ปีการศึกษา 2555  (รายละเอียด(27 ธ.ค. 54)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
????ประกาศ?? จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมีประยุกต์(หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2555  (รายละเอียด) (27 ธ.ค. 54)
??-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ปีการศึกษา 2555 (รายละเอียด) (14 ธ.ค. 54) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) คณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 (รายละเอียด) (14 ธ.ค. 54)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 รายละเอียด) (1 ธ.ค. 54)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 (รายละเอียด) (1 ธ.ค. 54)
?-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะอักษรศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 (รายละเอียด) (1 ธ.ค.54)
?------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า