1.21.2555

รับตรง จุฬาฯ หลักสูตรนานาชาติ 2555 Update

  • ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม(หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2555
(รายละเอียดnew2 (11 ม.ค. 55)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  • ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์(หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2555
(รายละเอียดnew2 (11 ม.ค. 55)
??------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  • ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์จิตวิทยา(หลักสูตรนานาชาติ) คณะจิตวิทยา ปีการศึกษา 2555 (รายละเอียดnew2 (27 ธ.ค. 54)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  • ????ประกาศ?? จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมีประยุกต์(หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 (รายละเอียดnew2 (27 ธ.ค. 54)
??------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ปีการศึกษา 2555 (รายละเอียดnew2 (14 ธ.ค. 54)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  • ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) คณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 (รายละเอียดnew2 (14 ธ.ค. 54)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 (รายละเอียดnew2 (1 ธ.ค. 54)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  • ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 (รายละเอียดnew2 (1 ธ.ค. 54)
?------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  • ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะอักษรศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 (รายละเอียด)new2 (1 ธ.ค.54)

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า