1.31.2555

รับตรงรอบพิเศษ ม.วลัยลักษณ์ 2555



มหาวิทยาลัยกำหนดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ( รอบพิเศษ ) รหว่างวันที่ 10 มกราคม 2555 ถึง วันที่ 7 พฤษภาคม 2555 โดยรับสมัครผ่านเครือข่ายอินเทร์เน็ตทางเว็บไซต์ www.wu.ac.th ทางเดียวเท่านั้น
ผู้สมัคร สามารถสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ( รอบพิเศษ ) ได้เพียง 1 หลักสูตรเท่านั้นและต้องมีคุณสมบัติถูกต้องครอบถ้วนตามมหาวิทยาลัยกำหนด

หลักสูตรที่กำลังเปิดรับสมัคร

ลำดับที่หลักสูตร
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ
สำนักวิชาศิลปศาสตร์
2ภาษาอังกฤษ
3ภาษาจีน
4อาเซียนศึกษา
5ไทยศึกษาบูรณาการ
6รัฐศาสตร์
สำนักวิชาการจัดการ
7บัญชี
8บริหารธุรกิจ (เน้นการเงิน,เน้นการตลาด,เน้นการจัดการโลจิสติกส์,และเน้นการจัดการทรัพยากรมนุษย์
9บริหารธุรกิจ (การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ)
10เศรษฐศาสตร์
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
11นิเทศศาสตร์
12เทคโนโลยีสารสนเทศ
13การจัดการสารสนเทศ
14วิศวกรรมซอฟต์แวร์
15เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
16เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตพืช)
17เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)
18เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ)
19เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีอาหาร)
20เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีชีวภาพ)
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
21วิศวกรรมศาสตร์โยธา
22วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า
23วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
24วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (พอลิเมอร์, ยาง, ไม้)
25เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
26วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
27วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
28สถาปัตยกรรม
29การออกแบบอุตสาหกรรม
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
30เภสัชศาสตร์

ตารางกำหนดการสอบสัมภาษณ์

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ ณ ม.วลัยลักษณ์
วันที่สอบสัมภาษณ์เวลาสอบสัมภาษณ์
22 - 24 กุมภาพันธ์ 255509.00 - 16.00 น.
2 - 4 เมษายน 255509.00 - 16.00 น.
10 - 11, 14 พฤษภาคม 255509.00 - 16.00 น.
กำหนดการสอบสัมภาษณ์ ณ หน่วยประสานงานฯ กรุงเทพมหานคร
วันที่สอบสัมภาษณ์เวลาสอบสัมภาษณ์
27 กุมภาพันธ์ 255509.00 - 16.00 น.
5 เมษายน 255509.00 - 16.00 น.
16 พฤษภาคม 255509.00 - 16.00 น.
หมายเหตุ
หน่วยประสานงานฯ กรุงเทพมหานคร อาคาร SM Tower ชั้น 19 ถ.พหลโยธิน เขตพญาไท โทร. 0 2298 0244 - 5

กำหนดการรับสมัครและสอบ "เฉพาะหลักสูตรเภสัชศาสตร์"

กำหนดการวันที่
รับสมัคร10 มกราคม 2555 - 10 เมษายน 2555
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์23 เมษายน 2555
สอบสัมภาษณ์/สอบเพื่อประเมินทัศนคติต่อวิชาชีพ26 เมษายน 2555
ประกาศผล/ยืนยันสิทธิ์26 เมษายน 2555


หน้าเว็บไซต์หลัก http://quota.wu.ac.th/direct/#

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า