1.21.2555

รับตรง สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ แม่ฟ้าหลวงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
Bachelor of Business Administration Program in Logistics and Supply Chain Management
1.ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
1.1 ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน)
ชื่อย่อ : บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน)
1.2 ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม : Bachelor of Business Administration (Logistics and Supply Chain
Management)
ชื่อย่อ : B.B.A. (Logistics and Supply Chain Management)
2. หลักการและเหตุผลในการเปิดสอน
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงราย มีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมการเป็นจุด
ศูนย์กลางเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Greater Mekong Sub region: GMS) และ
มีความได้เปรียบจากโครงสร้างระบบการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อน
บ้าน คือ พม่า ลาว จีนตอนใต้ (มณฑลยูนนาน) ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ประการสำคัญจังหวัด
เชียงรายยังเป็นพื้นที่เป้าหมายในการส่งเสริมการค้าชายแดน (Border Trade) ของภาครัฐและถูกกำหนดให้
เป็นเมืองหน้าด่านประตูเศรษฐกิจ (Gateway) ของประเทศไทยกับประเทศต่างๆ ใน GMS ดังกล่าว รวมทั้งมี
ศักยภาพในการเป็นประตูการค้าของไทยเชื่อมโยงในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และ
กลุ่มบิมส์เทค (BIMSTEC) ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รัฐบาลมีนโยบายให้มีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจชายแดน
เป็นการพัฒนาพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อรองรับและส่งเสริมการลงทุนระหว่างประกาศร่วมกันในลักษณะ
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนหลัก โดยจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษให้เป็นฐานการค้า การลงทุน การ
อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวในอนาคต เพื่อรองรับการเชื่อมโยงระเบียบเศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต้ North-
South Economic Corridor (NSEC) ตามกรอบความร่วมมือของประเทศใน GMS มีการดำเนินการความ
ร่วมมือประชาคมอาเซียน (AEC) และการดำเนินการเปิดการค้าเสรี (Free Trade Agreement: FTA) ทั้งใน
ระดับภูมิภาค และระดับทวิภาคี เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของไทย ดังนั้นจึง
มีความสำคัญ และความจำเป็นที่ต้องศึกษาความเหมาะสม เพื่อกำหนดกลยุทธ์ หรือ ยุทธศาสตร์แผนแม่บท
ของโลจิสติกส์และซัพพลายเชนของจังหวัดเชียงราย เพื่อรองรับการเชื่อมโยงแนวเส้นทางเศรษฐกิจ NSEC
ใน GMS ความร่วมมือภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และการเปิดการค้าเสรี (FTA) ระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศต่างๆ
สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจดังกล่าว เป็นบริบทที่นำมาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตรให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2554–2560) ที่กล่าวถึงการ
ที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยเฉพาะการรวมตัวของกลุ่มเศรษฐกิจ และ
การเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงินของโลก ที่ทำให้การเคลื่อนย้ายเงินทุน สินค้า และบริการ รวมทั้งทรัพยากร
บุคคลระหว่างประเทศมีความคล่องตัวมากขึ้น ประกอบกับการก่อตัวของศตวรรษแห่งเอเชียที่มีจีน และ
อินเดียเป็นตัวจักรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้ประเทศไทยต้องดำเนินนโยบายในเชิงรุก
ทั้งการหาตลาดเพิ่ม และการผลักดันให้ผู้ผลิต และผู้ประกอบการไทยปรับตัวให้สามารถแข่งขันได้บนพื้น
ฐานความรู้ ฐานทรัพยากรธรรมชาติและความเป็นไทย ดังนั้นประเทศไทยจึงจำเป็นต้องปรับตัว และพัฒนา
ไปในทิศทางที่พึ่งตนเอง และมีภูมิคุ้มกันมากขึ้น โดยยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวทาง
ควบคู่ไปกับแนวทาง “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างความสามารถในการ
พึ่งตนเองกับความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก ซึ่งความต้องการกำลังคนด้านการจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชนจึงมีอัตราเพิ่มสูงขึ้น
การรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ www.mfu.ac.th หรือ www.admission.mfu.ac.th
                รับสมัครจำนวน 50 คน 
                ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 – มีนาคม 2555
              
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อ.เมือง จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 0-5391-6103-5 หรือ admission@mfu.ac.th
http://intranet.mfu.ac.th/system/mfunews/prnews01.php?newsid=5874

ายละเอียด
http://intranet.mfu.ac.th/file_attach/mfunews/Jan161507030.pdf

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า