1.31.2555

รับตรง โครงการผลิตบัณฑิตเฉพาะด้าน ม.พะเยาโครงการรับตรง “ โครงการผลิตบัณฑิตเฉพาะด้าน “สาขาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร (Food Safety in AGRIBUSINESS) สาขาประมง และ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ  เปิดรับสมัครตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป
สนใจติดต่อ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยพะเยา
โทร 054-466-666 ต่อ 3140, 3156, 3247
www.agri.up.ac.th


จบหลักสูตรความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร (Food Safety in Agri-BUSINESS) แล้วทำงานอะไร???
คำตอบ : ในปัจจุบันประเทศต่างๆ ให้ความสำคัญมากกับกระบวนการผลิตอาหารให้มีความปลอดภัย (Food Safety) นอกจากจะส่งผลถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภคแล้ว ยังสามารถใช้เป็นมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีของประเทศต่างๆ ทำให้ความต้องการผู้ที่มีความรู้ทางด้านนี้เป็นจำนวนมากทั้งในประเทศและต่างประเทศ  นิสิตที่เรียนจบหลักสูตรนี้สามารถทำงานได้ดังนี้
1.นักวิชาการด้านมาตรฐาน หน่วยงานราชการต่างๆ
2. สารวัตรอาหาร
3.เจ้าหน้าที่จัดทำมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ของหน่วยงานราชการต่างๆ
4.เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาการจัดทำระบบการผลิตอาหารที่ดี และตรวจรับรองระบบการผลิตทางการเกษตรที่ดี ของหน่วยงานราชการ และบริษัทเอกชนต่างๆ
5.เจ้าหน้าที่กำกับดูแลตรวจรับรองมาตรฐาน และความปลอดภัยอาหาร ของหน่วยงานราชการต่างๆ
6.เจ้าหน้าที่ตรวจรับรองระบบการประกันคุณภาพโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร หน่วยงานราชการ และบริษัทเอกชนต่างๆ
7.ผู้ประกอบการให้บริการเป็นตัวแทนรับจ้าง ตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหาร

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า