1.31.2555

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2555


กองทัพเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการและทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2555 ดังต่อไปนี้
คุณสมบัติที่สำคัญของผู้สมัคร
(รายละเอียดตามระเบียบการรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 25555)
 1. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  3 ของกระทรวงศึกษาธิการ
 2. เป็นชายโสด อายุ 17-20 ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ.2535 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2538) สำหรับผู้ที่เป็นทหารกองประจำการจะต้องสังกัดกองทัพเรือ และปลดเป็นทหารกองหนุนใน 30 เม.ย.55  หรือทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ (ปลดจากทหารกองประจำการ) ต้องมีอายุ  18-24 ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2531 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2537)
 3. มีสัญชาติไทย และบิดา มารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
หลักฐานสำคัญที่ต้องใช้ในการสมัคร
(รายละเอียดตามระเบียบการรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2555)
 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้สมัคร บิดา มารดา) และสำเนาใบสูติบัตรของผู้สมัคร
 2. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.) ของสถานศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ของกระทรวงศึกษาธิการ
 3. รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 8 รูป (ต้องเป็นรูปถ่ายที่ถ่ายไว้ในครั้งเดียวกัน และไม่เกิน ๓ เดือน)
การซื้อระเบียบการและใบสมัคร
1. ซื้อด้วยตนเอง
ตั้งแต่ 13  ธันวาคม2554  ถึง 26  กุมภาพันธ์ 2554  ราคาชุดละ 80 บาท ดังนี้
 • กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
 • ห้องสมุดกลางกองทัพเรือ อาคารราชนาวิกสภา กรุงเทพมหานคร
 • กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 • โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ จังหวัดสมุทรปราการ
 • โรงเรียนชุมพลทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
 • ค่ายตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
 • ทัพเรือภาคที่ 3 จังหวัดภูเก็ต
 • หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงทุกเขต
 • ร้านสวัสดิการทหารเรือ (นันทอุทยาน)
 • ร้านสวัสดิการกรมการเงินทหารเรือ (พระราชวังเดิม)
 • ร้านสวัสดิการกิจการห้องเย็น (สัตหีบ)
 • สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ (ส.ทร.2 บางนา ส.ทร.3 ภูเก็ต ส.ทร.5 สัตหีบ ส.ทร.6 สงขลา ส.ทร.8 พิษณุโลก ส.ทร.9 อุบลราชธานี ส.ทร.10 ตราด ส.ทร. 11  เชียงใหม่ ส.ทร.15 นราธิวาส)
2. สั่งซื้อทางไปรษณีย์
ตั้งแต่  13 ธันวาคม  2554 ถึง  26  มกราคม 2555  โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ ราคารวมค่าจัดส่ง ชุดละ  110 บาท โดยธนาณัติสั่งจ่ายในนาม กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตู้ ปณ. 11  ปณภ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 ( ให้ส่งทางธนาณัติธรรมดาหรือธนาณัติด่วนพิเศษ ไม่รับธนาณัติ online )
การรับสมัคร
 • สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่ 2  มกราคม  2555 ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2555 โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ
 • สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่เวลา 09.00  –  15.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • ส่วนภูมิภาค ตั้งแต่  14 - 22  มกราคม 2555 ที่สวนกรมหลวงชุมพร (หนองตะเคียน) จังหวัดชลบุรี
 • ส่วนกลาง ตั้งแต่  11 - 26  กุมภาพันธ์  2555  ที่กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
การสอบคัดเลือกภาควิชาการ
 • ในวันอาทิตย์ที่ 18  มีนาคม 2555 เวลา  08.00 น. ที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร
โดยจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบในบัตรประจำตัวสอบนักเรียนจ่าทหารเรือ ในวันสมัคร วิชาที่สอบได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย และวิชาวิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170   โทร.0 2 889 3922 , 0 2475 3663 , 02 4753664  ,0 2475 3643  ในวันและเวลาราชการ หรือwww.navy.mi.th/navedu

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า