1.21.2555

รับตรง พยาบาล สวนสุนันทา 2555

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555
คุณสมบัติ
  • กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัถยมปลาย หรือ สำเร็จการศึกษา จากสายวิทย์ - คณิต
  • มีน้ำหนักตัวสัมพันธ์กับส่วนสูง
  • มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและจิตใจ
เปิดรับสมัคร  16 มกราคม ถึง 9 เมษยายน 2555
ผู้ที่มี GPAX มากกว่า 3.5 ขึ้นไปจะได้รับการยกเว้นสอบข้อเขียน
ผู้ที่มี GPAX ตำกว่า 3.5 สอบข้อเขียนวันที่  18 เมษายน 2555
รายละเอียดทั้งหมด  http://www.ssru.ac.th/UserFiles/File/190155_03.pdf

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า