8.26.2556

80 ทุนการศึกษา ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร ปีการศึกษา 2557

มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีนโยบายให้ทุนการศึกษาสำหรับผู้สมัครโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ช่วงที่ ๑ เปิดรับสมัครถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2556
ซึ่งผู้สมัคร๑ คน สามารถสมัครได้ ๑ ทุนการศึกษาเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ที่จะสมัครรับทุนการศึกษาได้ ต้องสมัครโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ช่วงที่ ๑ (แผนการศึกษาสี่ปีหรือแผนการศึกษาสามปีครึ่ง) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ทุนการศึกษาเพชรพระพิรุณ จํานวน ๖๐ ทุน

คุณสมบัติของผู้สมัครเพชรพระพิรุณ
๑. เป็นนักเรียนที่ปัจจุบันกําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ม.๖) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํ่ำกว่า ๓.๕๐ หรือ
๒. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า ๓.๕๐
การพิจารณาผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาเพชรพระพิรุณ มีดังนี้
๑. พิจารณาจากเกรดเฉลี่ยสะสม ใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร เฉพาะผู้ที่รายงานตัวเข้าศึกษาตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ช่วงที่ ๑ (แผนการศึกษาสี่ปีหรือแผนการศึกษาสามปีครึ่ง) ที่สมัครทุนการศึกษาเรียบร้อยแล้ว
๒. อํานาจการพิจารณาผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา ถือเป็นอํานาจของคณะที่รับเข้าศึกษาโดยให้การพิจารณาของคณะถือเป็นที่สนสิ้นสุด

เงื่อนไขสําหรับผู้รับทุนการศึกษาเพชรพระพิรุณ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคแรกเข้าและจะได้รับยกเว้นในภาคการศึกษาถัดไป เมื่อมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาในระดับ ๒.๗๕ ขึ้นไป

๒. ทุนการศึกษาสําหรับผู้ที่มีภูมิลําเนาอยู่ใน๔ จังหวดชายแดนภาคใต้
(จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานีและจังหวัดสตูล) และ ๔ อําเภอ ในจังหวัดสงขลา (อําเภอเทพ าอําเภอนาทวี อําเภอสะบ้าย้อย และอําเภอจะนะ) จํานวน ๒๐ ทุน
คุณสมบัติของผู้สมัครทุนการศึกษา ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้และ ๔ อําเภอ ในจังหวัดสงขลา

๑. เป็นนักเรียนที่มีภูมิลําเนาอยู่ใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานีสตูล) และ๔ อําเภอ ในจังหวัดสงขลา (อําเภอสะบ้าย้อย และอําเภอจะนะ)
๒. เป็นนักเรียนที่ปัจจุบันกําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ม.๖) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่่ำกว่า ๓.๐๐ หรือ
๓. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่่ำกว่า ๓.๐๐
๔. มีความประพฤติดีไม่เคยประพฤติตนผิดกฎระเบียบ ไม่เคยต้องโทษ หรือคดีใดๆ
๕. เป็นผู้ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์
๖. เป็นผู้มีผลการเรียนดีมีความมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
๗. เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และมีจิตสํานึกต่อส่วนรวม 
ระเบียบการ   http://dbs.csc.ku.ac.th/PDFfile/PDFfile/t2557.pdf

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า