8.13.2556

ทุนเรียนฟรี 500 ทุน โครงการ Young Professional Retailer รุ่นที่ 3

ด้วยบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (CRC) จัดทำโครงการ Young Professional Retailer เพื่อสร้างผู้จัดการระดับต้น (First Line Manager) ที่มีประสบการณ์ ในธุรกิจค้าปลีกเข้าร่วมปฏิบัติงานกับบริษัทฯ กำหนดการมอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย ที่เข้าร่วมโครงการกับบริษัทฯ ตลอดหลักสูตรเต็มจำนวนให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๒๐ มีบุคลิกภาพและความประพฤติดี รักงานบริการ จำนวน ๕๐๐ ทุน เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่ร่วมกับโครงการ
สาขา การจัดการธุรกิจค้าปลีก
เขตกรุงเทพและปริมณฑล 7 แห่ง ได้แก่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ต่างจังหวัด 3 แห่ง ได้แก่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (วิทยาเขตพายัพ) จ.เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา

สิ่งที่แนบมาด้วย: http://files.unigang.com/pic/2/2506.zip

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า