8.26.2556

รับตรง57 เภสัชศาสตร์,พยาบาลศาสตร์,การบิน ม.อีสเทิร์นเอเชีย 2557

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2557 รายละเอียดดังนี้
ระบบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา จำนวน  4  คณะ/หลักสูตร  ดังนี้
หลักสูตร
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.คณะพยาบาลศาสตร์
   1.1 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
2. ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า  2.50
3. หญิงหรือชาย อายุระหว่าง 16 - 27 ปี บริบูรณ์
4. หญิงส่วนสูงไม่น้อยกว่า  155  ซ.ม  ชายส่วนสูงไม่น้อยกว่า  160ซ.ม.  .        
    น้ำหนักไม่น้อยกว่า  40  กิโลกรัม

  1.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ( หลักสูตร 1 ปี )
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่น้อยกว่า  2.00
3. หญิงหรือชาย อายุไม่ต่ำกว่า 16ปีนับถึงวันเปิดการศึกษา
4. หญิงหรือชาย ส่วนสูง 150ซม.ขึ้นไป น้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40กิโลกรัม

2.คณะสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
2. ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า  2.50
3.คณะเภสัชศาสตร์
  3.1  เภสัชศาสตร์ 6 ปี


1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่น้อยกว่า  2.75
3.2  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่น้อยกว่า  2.50
4.คณะการบิน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่น้อยกว่า  2.50
3. ส่วนสูงชาย 165 ซม. หญิง 155 ซม.ขึ้นไป


กำหนดการรับสมัคร          เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันอังคารที่ 5  พฤศจิกายน  2556
กำหนดการสอบคัดเลือก                 วันเสาร์ที่ 9 – วันอาทิตย์ที่ 10  พฤศจิกายน  2556

การสมัคร             1.ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่
   1.1 อาจารย์สุปราณี พรมวัง อาจารย์แนะแนวมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
   1.2 สมัครผ่านระบบการรับสมัคร ON – LINE(เพื่อป้องกันเอกสารสูญหาย)กรุณาระบุชื่อ
          อาจารย์สุปราณี พรมวัง เป็นผู้แนะนำด้านล่างใบสมัคร ON – LINE ด้วย
.                       2. เอกสารประกอบการสมัคร
รูปถ่าย  1  หรือ 2  นิ้ว                   จำนวน   1    รูป
                                    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน         จำนวน   1    ฉบับ
                                    สำเนาทะเบียนบ้าน                       จำนวน   1    ฉบับ
      สำเนาวุฒิการศึกษา                       จำนวน   2    ฉบับ
      สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ –สกุล ( ถ้ามี )    จำนวน   1    ฉบับ
หมายเหตุ  สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร ให้ใช้หนังสือรับรองจาก
สถาบันการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายหรือสำเนาใบแสดงผล
การศึกษาเท่าที่ศึกษามาจนถึง  ณ  วันที่สมัครเข้าศึกษา

วิธีการส่งเอกสาร                                               ส่งทางไปรษณีย์ถึง
                                                                อาจารย์สุปราณี พรมวัง
                                                ศูนย์แนะแนวและรับสมัครนักศึกษา 
                                                มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย  
                                                เลขที่  200   ถนนรังสิต –นครนายก
                                                ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม               อาจารย์สุปราณี  พรมวัง ( อ.อี๊ด )
                                                                โทรศัพท์ 084-7086576,089-106-7806
                                                supraneep@eau.ac.th

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า