8.26.2556

รับตรง57 สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รับทั่วประเทศ) 2557

    ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีการกำหนดแนวทางการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 ซึ่งในปีนี้มียอดรับนักศึกษาใหม่ รวมทั้งสิ้น 108 คน แบ่งออกเป็น4โครงการ โดยเนื้อหาสรุปดังนี้
1. โครงการ คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รับทั่วประเทศ) รับสมัคร วันที่ 10–20 กันยายน 2556
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม , วท.บ. (สถาปัตยกรรม) รับจำนวน 20 คน ( ภาคเหนือ 10 คน / ภาคอื่น 10 คน ) ประกาศสำรอง 5 คน
       
• เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (สายวิทย์-คณิต) โดยต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม ไม่น้อยกว่า 2.50 • เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (สายวิทย์-คณิต) และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 (4 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50 • มีสัญชาติไทยและอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีภูมิลำเนาและศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 • เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์โดยไม่มีโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ • ผลการเรียนเฉลี่ย (ม.4-ม.5) กลุ่มสาระการเรียนรู้ หมวดวิชาภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 2.00 และหมวดวิชาสังคม ไม่ต่ำกว่า 2.00  
 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) รับจำนวน 40 คน ( ภาคเหนือ 14 คน / ภาคอื่น 26 คน ) ประกาศสำรอง 15 คน

• เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (สายวิทย์-คณิต) โดยต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม ไม่น้อยกว่า 2.50 • เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (สายวิทย์-คณิต) และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 (4 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50 • มีสัญชาติไทยและอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีภูมิลำเนาและศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 • เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์โดยไม่มีโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ • ผลการเรียนเฉลี่ย (ม.4-ม.5) กลุ่มสาระการเรียนรู้ หมวดวิชาภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 2.00 และหมวดวิชาสังคม ไม่ต่ำกว่า 2.00  

2. โครงการ การสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ (โควตา ภาคเหนือ) เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ( รับเฉพาะในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ เชียงราย น่าน ลำพูน พะเยา แม่ฮ่องสอน พิษณุโลก นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตรและอุทัยธานี )หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) รับจำนวน 30 คน

3. โครงการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน
4. โครงการ รับผ่านระบบกลางคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admission) (รับนักศึกษาทั้งประเทศ)
หน้าเว็บไซต์หลัก  http://www.arc.cmu.ac.th/admission/2557
 

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า