8.03.2556

เปิดรับสมัครแล้ว ทุน โครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์ 57

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดสอน หลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอิเลคทรอนิกส์และการสื่อสาร วิศวกรรมอุตสาหการ ด้านเทคโนโลยี สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการจัดการ สาขาวิชา การจัดการวิศวกรรม เทคโนโลยีการจัดการ
เพื่อกระจายโอกาสให้เยาวชนทั่วประเทศมีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามากขึ้น สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษากองทุนสิรินธรเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 คุณสมบัติของผู้สมัคร
1 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2 ผู้สมัครจะต้องมีผลการศึกษาคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้น ม.4 – 5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้น ม.4 - 5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00 รวมทั้งได้คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00 และวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00
วิชาที่สอบ   คณิตศาสตร์  ฟิสิกส์  วิทยาศาสตร์ทั่วไป  ภาษาอังกฤษ
รับสมัคร  1 สิงหาคม ถึง 13 กันยายน 2556
ทุนการศึกษา
ทุนการศึกษาต่อเนื่องตลอดหลักสูตร 4 ปี ซึ่งแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ
1. ทุนเต็มจำนวนนักศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาทั้งหมด ในแต่ละภาคการศึกษา
2. ทุนครึ่งจำนวน นักศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา และค่าหน่วยกิตบางส่วน
3. ทุน 25% นักศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา และค่าหน่วยกิตบางส่วน
นักศึกษาที่ยังไม่ได้รับทุนในปีที่ 1 หากมีผลการเรียนดีและ/หรือขาดแคลนทุนทรัพย์ สามารถสมัครขอทุนการศึกษาได้ หลังจากศึกษาที่
สถาบันฯมาแล้วอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา
ระเบียบการ  http://files.unigang.com/pic/2/2419.pdf

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า