8.29.2556

รับตรง57 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ม.มหิดล 2557

การรับสมัครบุคคลเข าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ในสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล 
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี ประจําปำการศึกษา ๒๕๕๗
----------------------------------------------
ตามที่กระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ๔ แห่ง คือ ศูนย แพทย ฯ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ศูนย แพทย ฯ โรงพยาบาลสวรรค ประชารักษ ศูนย แพทย ฯ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และศูนย แพทย ฯ โรงพยาบาลราชบุรี ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล จัดทําโครงการผลิตแพทย เพื่อชาวชนบท เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๗
เปิดรับสมัคร  2 ถึง 30 กันยายน 2556
ระเบียบการ http://files.unigang.com/pic/2/2938.pdf

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า