8.29.2556

รับตรง สาขาวิชาการจัดการ(ภาษาอังกฤษ) ม.สงขลานครินทร์ 2557

 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้จำทำโครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาการจัดการ ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณทิต สาขาวิชาการจัดการ ( ภาษาอังกฤษ) โดยรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ที่มี GPA ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป รวมถึงนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติและนักเรียนจากต่างประเทศที่จบการศึกษาระดับมธยมศึกษาตอนปลายหรือ เทียบเท่า
 
เปิดรับสมัคร 
รอบที่ 1    1 พย - 15 พย  2556
รอบที่ 2    3 กพ- 3 มีค  2557
รอบที่3    1 เมย   - 9 พค 2557
รอบที่4    9 มย - 4 กค 2557
 

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า