8.29.2556

รับตรง วิทยาลัยแพทยศาสตร์,คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต 2557


 
การรับสมัครนักศึกษาใหม่ : ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1
รอบที่ 1 : รับสมัครวิทยาลัยแพทยศาสตร์,คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์
เริ่มรับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน - 16 ตุลาคม และ วันที่ 28 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2556

(ยกเว้นวันที่ 17-27 ตุลาคม 2556 ปิดทำการ)
รับสมัคร : วันจันทร์ - วันศกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-791-5500-10 หรือ 02-997-2200 ต่อ 5500 - 5510

ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2557 ของ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรังสิต

1. ผู้เข้าสอบต้อง แสดงบัตรประจำตัวประชาชนร่วมกับบัตรเลขที่นั่งสอบ
(ใบสีฟ้า) กรณีไม่มีบัตรแสดงตน ไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด!!!
2. ไม่อนุญาตให้นำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ
3. ไม่อนุญาตให้เข้าสอบหากมาสายเกิน 30 นาที หลังจากเวลาเริ่มสอบ และห้ามออกจากห้องสอบก่อนเวลา 45 นาที หลังจากเริ่มสอบ
4. อนุญาตให้ผู้เข้าสอบนำอุปกรณ์การสอบ เฉพาะดินสอ 2 B ยางลบ และปากกาเท่านั้น เข้าห้องสอบ
5. ในระหว่างการสอบไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองหรือบุคคลอื่นๆ ขึ้นอาคารที่มีการสอบ ยกเว้น กรรมการของมหาวิทยาลัยเท่านั้น
หมายเหตุ หากผู้เข้าสอบไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย กรรมการคุมสอบ มีสิทธิให้ยุติการสอบทันที
 
เอกสารประกอบการสมัครสอบ รอบที่ 1
 1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน(ติดต่อซื้อได้ที่ สำนักงานรับนักศึกษา ชุดละ 300 บาท)
 2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 3. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1:พ) จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (ใบ ปพ.7) จำนวน 1 ฉบับ (กรณีที่ยังไม่จบชั้น ม.6)
 5. ผู้สมัครสอบต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง เท่านั้น !
เริ่มรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน - 16 ตุลาคม และ วันที่ 28 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2556
รับสมัคร วันจันทร์ - วันศกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.
หยุดรับสมัครวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ
หลักสูตรที่เปิดรับสมัครสอบ

คณะ/วิทยาลัยรหัสคณะสาขาวิชาสอบข้อเขียนสอบวิชาเฉพาะการกำหนด
คะแนนเฉลี่ย
สะสม
วิทยาลัยแพทยศาสตร์1201สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (โรงพยาบาลราชวิถี)ไม่กำหนด
 1203สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (โรงพยาบาลเลิศสิน)ไม่กำหนด
คณะทันตแพทยศาสตร์2301สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ไม่กำหนด
คณะเภสัชศาสตร์0501สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรมไม่กำหนด
 0504สาขาวิชาเภสัชอุตสาหการไม่กำหนด

ประมาณค่าใช้จ่าย สำหรับแต่ละภาคการศึกษาที่ 1/2556
รหัสวิทยาลัย/คณะคณะ/วิทยาลัย ชื่อสาขาวิชาค่า ชุดพละอุปกรณ์การแต่งกายค่าบำรุงและอื่นๆค่าตรวจสุขภาพค่าหน่วยกิตรวม เงิน
12วิทยาลัยแพทยศาสตร์(เหมาจ่าย)--2,000-225,000227,000
23คณะทันตแพทยศาสตร์(Bilingual)--2,000-350,000352,000
05คณะเภสัชศาสตร์60035010,80050041,70053,950


ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2556
 ชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ชั้นปีที่ 4ชั้นปีที่ 5ชั้นปีที่ 6รวม
วิทยาลัยแพทยศาสตร์450,000450,000450,000450,000450,000450,0002,700,000
คณะทันตแพทยศาสตร์ *700,000700,000700,000700,000700,000700,0004,200,000
คณะเภสัชศาสตร์107,900185,400249,300364,000263,500424,0001,594,100
* คณะทันตแพทยศาสตร์ จะมีค่าอุปกรณ์สำหรับศึกษาอีกประมาณ 650,000 บาท

สอบข้อเขียน วันเสาร์ ที่ 9 พฤศจิกายน และ วันอาทิตย์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต 
วิชาที่ใช้ในการสอบข้อเขียน
01 : (ภาษาไทย,สังคมศึกษา,ภาษาอังกฤษ) คะแนนเต็ม 150 คะแนน สอบวันเสาร์ ที่ 9 พ.ย.56 เวลา 09:00-12:00 น.
02 : (คณิตศาสตร์์) คะแนนเต็ม 100 คะแนน สอบวันเสาร์ ที่ 9 พ.ย.56 เวลา 13:00-16:00 น.
03 : (วิทยาศาสตร์) คะแนนเต็ม 150 คะแนน สอบวันอาทิตย์ ที่ 10 พ.ย.56 เวลา 09:00-12:30 น.

ประกาศผลสอบข้อเขียน วันอังคาร ที่ 12 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00 น.ณ อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) มหาวิทยาลัยรังสิต ประกาศผลทาง WebSite สอบถามข้อมูลผลการสอบข้อเขียน หรือ โทรศัพท์สอบถามผลการสอบได้ที่ 02-791-5500-10

สถานที่ตั้งและการติดต่อ

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ อาคารสถาบันร่วมผลิตแพทย์ ชั้น 3 โรงพยาบาลราชวิถี
โทรฯ 02-354-4725

คณะทันตแพทยศาสตร์ อาคารรังสิตประยูรศักดิ์ (ตึก 12) ชั้น 4 มหาวิทยาลัยรังสิต
โทรฯ 02-997-2200-30 ต่อ 4312,4315,4323

คณะเภสัชศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ (ตึก 4) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรังสิต
โทรฯ 02-997-2200-30 ต่อ 1420,1422

 
รอบที่ 2 เริ่มรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 - 7 พฤษภาคม 2557
สอบข้อเขียน วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2557
ประกาศผลสอบข้อเขียน วันที่ 13 พฤษภาคม 2557หมายเหตุ เรื่องค่าสมัครสอบนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 ในคณะที่ต้องสอบข้อเขียน ซึ่งประกอบด้วย 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์,คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ มีดังนี้
 • เสียค่าใบสมัคร 300 บาท ถ้าสมัครเพียงอันดับเดียว ไม่ต้องเสียค่าสมัครสอบ
 • ถ้าเพิ่มอันดับที่ 2 ต้องเพิ่มค่าสมัครสอบอีก 500 บาท
 • ถ้าเพิ่มอันดับที่ 3 ต้องเพิ่มค่าสมัครสอบอีก 500 บาท รวม เป็น 1,000 บาท
 • ถ้าเพิ่มอันดับที่ 4 ต้องเพิ่มค่าสมัครสอบอีก 500 บาท รวม เป็น 1,500 บาท

คะแนนสูง-ต่ำ ADMISSION ของมหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปีการศึกษา 2555 
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์ สูงสุดที่ 2270500 - ต่ำสุดที่ 2140750
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ สูงสุดที่ 2421070 - ต่ำสุดที่ 2148750
 • คณะเภสัชศาสตร์
  • สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สูงสุดที่ 2022070 - ต่ำสุดที่ 1853445
  • สาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม สูงสุดที่ 2036625 - ต่ำสุดที่ 1862125
 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้เข้าศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ รอบมหาวิทยาลัยรังสิต รอบที่ 1
สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ สมัครได้เฉพาะรอบที่ 1 เท่านั้น มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 • เป็นผู้ที่มีความรู้ด้านการพูด เขียน และอ่านภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
 • มีเวลาเรียนในโรงเรียนนานาชาติตามหลักสูตร หรืออย่างน้อย 3 ปีการศึกษา
 • จบหลักสูตรเทียบเท่าระดับ A-Level หรือ Grade 12 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • มีใบรับรองผลการศึกษา( Transcript of Report) หรือ หนังสือรับรองสถานภาพว่าเสร็จสิ้นการเรียน การประเมินผล ภายใน 31 พฤษภาคม 2557 พร้อมแนบผลการเรียนตลอดหลักสูตร
 • มีใบรับรองเทียบความรู้จากกระทรวงศึกษาธิการ
 • มีจดหมายแนะนำตัว (Recommendation) จากสถาบันการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ ออกโดยผู้อำนวยการสถาบัน จำนวน 1 ฉบับ และอาจารย์ประจำชั้น จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
 • มีหนังสือรับรอง (Certificate) จากสถาบันทดสอบความรู้ความสามารถ (ถ้ามี)
 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้เข้าศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ รอบมหาวิทยาลัยรังสิต รอบที่ 1
สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 • สำเร็จการศึกษา Grade 12 หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6 ) โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75 และมีผลการเรียนวิชาชีววิทยา และวิชาเคมี ไม่ต่ำกว่า B ผลการเรียนวิชาฟิสิกส์ และวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า C + หรือ
 • มีผลการสอบ IGCSE/GCSE 5 วิชา ซึ่งต้องประกอบไปด้วยอย่างน้อย 3 วิชาหลักคือ วิชาชีววิทยา และวิชาเคมี มีผลการสอบอยู่ในสองเกรดแรก วิชาฟิสิกส์ หรือวิชาคณิตศาสตร์ มีผลการเรียนอยู่ในสามเกรดแรก นอกจากนั้นต้องมีผลการสอบของวิชาชีววิทยา หรือวิชาเคมี ในระดับ AS Level โดยมีผลการสอบอยู่ในสองเกรดแรก หรือ
 • มีผลการสอบ International Baccalaureate (IB) Standard Level ประกอบด้วยวิชาใน Group 4 Experimental Science คือ วิชาชีววิทยา และวิชาเคมี มีผลการสอบอยู่ในสองเกรดแรก วิชาฟิสิกส์ หรือวิชาใน Group 5 วิชาคณิตศาสตร์ มีผลการสอบอยู่ในสามเกรดแรก หรือ
 • มีผลสอบ SAT ไม่ต่ำกว่า 1,000 จาก 1,600 หรือ 1,500 จาก 2,400 และมีผลการสอบ SAT Subjects ดังต่อไปนี้คือ ชีววิทยา เคมี และฟิสิกส์ หรือ คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 525 หรือ
 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาหลักสูตรนานาชาติสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์อย่างน้อย 1 ปีการศึกษา โดยมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 และมีผลการเรียนวิชาชีววิทยา วิชาเคมี ไม่ต่ำกว่า B และวิชาฟิสิกส์ หรือวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า C + หรือ
 • ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตในหลักสูตรนานาชาติสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 และมีผลการเรียนวิชาชีววิทยา วิชาเคมี ไม่ต่ำกว่า B และวิชาฟิสิกส์ หรือวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า C +
 • ผู้สมัครทุกคนต้องมีความสามารถในการสื่อสารและใช้ภาษาไทยในการพูด อ่านและเขียนอยู่ในระดับดีเพียงพอที่จะเรียนในระดับอุดมศึกษา
 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์,คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ 
 • เป็น ผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์ (ม.6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือ
 • นักเรียน ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ ในประเทศไทย เทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการเปรียบเทียบหลักสูตรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จากกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
 • นักเรียน ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศจะต้องนำใบรับรองเทียบความรู้ จากกระทรวงศึกษาธิการมายื่นพร้อมกับใบสมัคร
 • มีคุณสมบัติตามคุณสมบัติเฉพาะของผู้เข้าศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์
 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และ ปราศจาคโรค อาการของโรคดังต่อไปนี้
 • มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและปฏิบัติงาน
 • มีปัญหาทางจิตเวช ได้แก่ โรคจิต โรคประสาทรวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 • โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและประกอบอาชีพ
 • โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และประกอบวิชาชีพ เช่น
  • โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้
  • โรคหัวใจระดับรุนแรง
  • โรคความดันเลือดสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนจนทำให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะอย่างถาวร
  • ภาวะไตวายเรื้อรัง
  • โรคติดสารเสพติดให้โทษ
 • ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเป็นผู้กำลังศึกษาและรอผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปี่ที่ 6
วิธีการสมัคร
 • ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัคร ที่ สำนักงานรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์) มหาวิทยาลัยรังสิต ตั้งแต่ เวลา 08.30 น.-16.30 น. (ยกเว้นวันที่ 17-27 ตุลาคม 2556 ปิดทำการ) พร้อมเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน โดยซื้อชุดใบสมัครสอบ ชุดละ 300 บาท
 • ถ้าให้ Printใบสมัคร Online แล้วนำมายื่นที่ สำนักงานรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์) มหาวิทยาลัยรังสิต (ยกเว้นวันที่ 17-27 ตุลาคม 2556 ปิดทำการ) และเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน โดยเสียค่าสมัครสอบ 300 บาท (การสมัคร Online ผู้สมัครต้องใช้ Internet Explorer เปิดเท่านั้น )
เอกสารประกอบการรับสมัคร
 • ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนบริบูรณ์ หรือ "เลขที่สมัคร" ในกรณีที่ สมัคร Online ไว้ (ถ้าลืม..เลขที่สมัครจะอยู่ที่ E-Mail ที่กรอกไว้ พร้อมกับ Print ใบสมัคร Online แล้วนำมายื่นในวันที่มาสมัคร สามารถยื่นได้ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556)(ยกเว้นวันที่ 17-27 ตุลาคม 2556 ปิดทำการ)
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
 • สำเนาหนังสือรับรองผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ใช้หนังสือรับรองที่ผู้บริหารสถานศึกษาออกให้ เพื่อรับรองข้อมูลคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษาและรับรองว่ากำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จริง
 • สำหรับผู้สมัครสอบที่จบปริญญาตรีแล้ว ให้แนบสำเนาที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ด้วย
++หมายเหตุ ทางมหาวิทยาลัยรังสิต กำหนดให้ผู้สมัครสอบ ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ไม่สามารถให้ผู้อื่นยื่นใบสมัครแทนกันได้++
ผู้ดูแลระบบ : 02-791-5509

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า