8.26.2556

รับตรง57 สอวน. ม.พระจอมเกล้าธนบุรี 2557

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จะดำเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการรับนักศึกษา โควตา สอวน. ประจำปีการศึกษา 2557 ในคณะ วิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม เปิดรับสมัครวันที่ 9 สิงหาคม ถึง 7 ตุลาคม 2556

สมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th/bachelor/posn2014 
รหัสในการสมัครทาง internet คือ posnkm01 
หมายเหตุ - ให้นักเรียนส่งเอกสารมายังมูลนิธิ สอวน. ภายในวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2556 โดยยึดตราประทับไปรษณีย์ หากเกินกำหนดจะไม่รับพิจารณาไม่ว่ากรณีใดๆ  ฟ

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า