8.03.2556

รับตรง57 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ม.เชียงใหม่ 2557

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.เชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่ 1 ส.ค. - 30 ก.ย. 2556
รายละเอียดกำหนดการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน
(ตามความร่วมมือกับภาครัฐ โดยวิทยาลัยฯ เป็นผู้ดำเนินการสอบคัดเลือก) ประจำปีการศึกษา 2557
ลำดับที่
รายการ
หลักสูตร
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
(นานาชาติ)
แอนนิเมชัน การจัดการสมัยใหม่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รับจำนวน 30 คนรับจำนวน 60 คนรับจำนวน 140 คน
1
เงื่อนไข/ คุณสมบัติ
 1. ต้องเป็นผู้ที่พำนักอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 2. เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง โดยไม่ป่วยเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือ ภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 3. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือ ถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางประพฤติ และไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้น มัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียน วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยมีผลการเรียนสะสมไม่ ต่ำกว่า 2.30 และมีเกรด เฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ รวมกันไม่ต่ำกว่า 2.30 และวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.30 (หากผู้สมัครที่มีคะแนนความรู้ภาษา อังกฤษ TOEFL 500 (Paper-based) หรือ173 (Computer-based) หรือ IELTS Overall band 5.0 ขึ้นไป หรือผลการ ทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษในสถาบัน ที่รับรองได้ วิทยาลัยฯ จะพิจารณาให้ เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โดย ยกเว้นการสอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องมีเอกสารยืนยันผล คะแนน ประกอบด้วย)
2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ หรือ หลักสูตร 2 ภาษา โดยการพิจารณาจากคณะกรรมการ
เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เป็นผู้ที่ กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลายในแผนการเรียน วิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ หรือ แผนการเรียนศิลป์ – คำนวณ โดยมีผลการเรียนสะสมไม่ต่ำกว่า 2.30 และมีเกรดเฉลี่ยวิชา คณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ รวมกันไม่ต่ำกว่า 2.30เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเป็นผู้ที่ กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลายในแผนการเรียน วิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ หรือ แผนการเรียนศิลป์ – คำนวณ โดยมีผลการเรียนสะสมไม่ต่ำกว่า 2.30 และมีเกรดเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.30
2ระยะเวลาในการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ
 1. สมัครด้วยตนเอง ค่าสมัคร 300 บาท ยื่นเอกสารระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม - วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2556 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
 2. สม้ครทางไปรษณีย์ ค่าสมัคร 350 บาท ส่งเอกสารระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม - วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2556 รวมทั้งธนาณัติค่าธรรมเนียมการสมัคร 350 บาท โดยธนาณัติสั่งจ่ายในนาม “วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 50200 ทั้งนี้ ให้ระบุ ไปรษณีย์ปลายทางที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และให้ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็น สำคัญ และขอให้ผู้สมัครโทรศัพท์สอบถามเพื่อยืนยันการได้รับใบสมัครกับทาง วิทยาลัยฯ
3ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2556
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ณ 1. ป้ายประกาศวิทยาลัยฯ 2. http://www.camt.cmu.ac.th
4สอบข้อเขียนวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2556
เวลา 08.30 - 16.30 น.
  วิชาที่สอบ จำนวน 3 วิชา
 1. วิชาคณิตศาสตร์
 2. วิชาฟิสิกส์
 3. วิชาภาษาอังกฤษ
ณ อาคารเรียนรวม 3 (RB3) และอาคารเรียนรวม 5 (RB5)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2556
เวลา 08.30 - 16.30 น.
  วิชาที่สอบ จำนวน 3 วิชา
 1. วิชาคณิตศาสตร์
 2. วิชาฟิสิกส์
 3. วิชาภาษาอังกฤษ
ณ อาคารเรียนรวม 3 (RB3) และอาคารเรียนรวม 5 (RB5)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2556
เวลา 9.00 - 12.00 น.
วิชาที่สอบจำนวน 1 วิชา
1. วิชาความถนัดทางแอนนิเมชัน
ณ อาคารวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2556
เวลา 08.30 - 16.30 น.
  วิชาที่สอบ จำนวน 3 วิชา
 1. วิชาภาษาอังกฤษ
 2. วิชาคณิตศาสตร์สำหรับการจัดการสมัยใหม่ฯ
 3. วิชาความถนัดทางการจัดการสมัยใหม่ฯ
ณ อาคารเรียนรวม 3 (RB3) และอาคารเรียนรวม 5 (RB5)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนและผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2556
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ณ 1. ป้ายประกาศวิทยาลัยฯ 2. http://www.camt.cmu.ac.th
6สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2556
เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ อาคารวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
7ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2556
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ณ 1. ป้ายประกาศวิทยาลัยฯ 2. http://www.camt.cmu.ac.th
8ยื่นเอกสารยืนยันการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นนักศึกษาวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีวันจันทร์ที่ 23 ถึงวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2556 สามารถส่งเอกสารได้ด้วยตนเอง ที่งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพการนักศึกษา ห้อง 101-1 ชั้น 1 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
หรือส่งทางไปรษณีย์และให้ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ
9รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปลายเดือน กรกฎาคม 2557วิทยาลัยฯ จะดำเนินการจัดส่งเอกสารการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ตามที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก
( ประมาณกลางเดือนกรกฎาคม 2557 )
หลักฐานประกอบการสมัคร
ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้วจำนวน 1  ฉบับ
รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 3 x 4 ซม. ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
(ติดในใบสมัคร จำนวน 1 รูป และนำมายื่นในวันสมัคร จำนวน 2 รูป)
จำนวน 3  รูป
สำเนาประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 1  ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 1  ฉบับ
สำเนาระเบียนถาวร ( Transcript)  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ยื่นสำเนาระเบียนถาวร (Transcript) ที่มีผลการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 • สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ให้ยื่นสำเนาระเบียนถาวร (Transcript) ฉบับ สมบูรณ์
จำนวน 1  ชุด
ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1  ฉบับ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ห้อง 1014-1 หรือ ห้อง 102 ชั้น 1 อาคารวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หมายเลขโทรศัพท์ (053) - 920299 ต่อ 102 - 108 หรือ 515, (053) 942645 - 6 และหมายเลข (053) 941801 โทรสาร 053-941803
E-mail : camt_cmu@hotmail.com URL : http://www.camt.cmu.ac.th

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า