8.31.2556

รับตรง57 โครงการผลิตบัณฑิตพยาบาลเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ม.เชียงใหม่ 2557

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตามโครงการผลิตบัณฑิตพยาบาลเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ปีการศึกษา 2557
คุณสมบัติ
- บิดามารดาของผู้สมัครมีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดใจเขตภาคเหนือ อบจ อมต เทศบาล เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี
- อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีบริบูรณ์
- เป็นนักเรียน ม.6 สายวิทย์ มีผลการเรียนไม่ตำกว่า 3.0
เปิดรับสมัคร 2 ก.ย. - 27 ธ.ค. 2556

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า