8.29.2556

เปิดรับสมัคร รับตรง ม.ขอนแก่น 2557 26 สิงหาคม ถึง 13 กันยายน 2556

มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะดำเนินการรับนักเรียนที่กำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6นักเรียนที่กำลังเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 ใน 20 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เจ้าหน้าที่ที่เป็นข้าราชการสังกัดโรงพยาบาลของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ เข้าศึกษาในคณะเทคนิคการแพทย์ (เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์) เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อเป็นการสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย ในการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มีโอกาสเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษามากยิ่งขึ้น และขณะเดียวกัน
มหาวิทยาลัยยังได้กระจายโอกาสให้แก่นักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตภาคเหนือ (รับผ่านมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) และภาคใต้ (รับผ่านมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) ได้มีโอกาสเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อผลิตนักวิชาการ นักวิชาชีพชั้นสูงไปปฏิบัติงานตามภูมิภาคต่างๆ อีกด้วย
มหาวิทยาลัยขอนแก่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัด และภาคใต้ 14 จังหวัด จะได้ใช้โอกาสทางการศึกษาครั้งนี้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และประเทศชาติสูงสุด โดยการสมัครเข้าศึกษาในคณะ/สาขาวิชาที่ตรงกับความถนัดความสนใจ และความสามารถของตนเองเพื่อศึกษาให้สำเร็จได้ตามความประสงค์

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า