8.26.2556

รับตรง57 สอวน. ม.เทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2557

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจะดำเนินการ เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนมัธยมศึกษาของ
รัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาขั้นปริญญาตรีในกลุ่มสาขาวิชา/สาขาวิชา/หลักสูตรต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำาปีการศึกษา 2557

เปิดรับสมัคร  1 กันยายน ถึง 30 ตุลาคม 2556
ระเบียบการ   http://www.sut.ac.th/ces/2557_

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า