8.03.2556

รับตรง57 เปิดรับสมัครผู้กำลังศึกษาและสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ม.แม่ฟ้าหลวง 2557

      
ด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครผู้กำลังศึกษาและสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. หลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับ 
ลำดับที่
หลักสูตร
สาขาวิชา
1
ศิลปศาสตรบัณฑิต               
ภาษาอังกฤษ                  
2
ศิลปศาสตรบัณฑิต         
ภาษาจีนธุรกิจ
3
ศิลปศาสตรบัณฑิต         
ภาษาและวัฒนธรรมจีน
4
ศิลปศาสตรบัณฑิต         
การพัฒนาระหว่างประเทศ
5
ศึกษาศาสตรบัณฑิต        
การสอนภาษาจีน
6
บัญชีบัณฑิต                  
การบัญชี
7
เศรษฐศาสตรบัณฑิต                    
เศรษฐศาสตร์
8
บริหารธุรกิจบัณฑิต                            
บริหารธุรกิจ
9
บริหารธุรกิจบัณฑิต              
การจัดการการท่องเที่ยว
10
บริหารธุรกิจบัณฑิต
การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (เน้นการบริหารการโรงแรม)
11
บริหารธุรกิจบัณฑิต                            
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
12
บริหารธุรกิจบัณฑิต
การจัดการธุรกิจการบิน (งานบริการทางการบิน)
13
บริหารธุรกิจบัณฑิต                 
การจัดการธุรกิจการบิน (ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบิน)
14
บริหารธุรกิจบัณฑิต                 
การจัดการธุรกิจการบิน (การปฏิบัติการทางการบิน)
15
นิติศาสตรบัณฑิต   
นิติศาสตร์
16
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
17
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต        
วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ   
18
วิทยาศาสตรบัณฑิต              
เคมีประยุกต์ (เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)
19
วิทยาศาสตรบัณฑิต              
เคมีประยุกต์ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์)
20
วิทยาศาสตรบัณฑิต
เคมีประยุกต์ (เคมีวิเคราะห์)
21
วิทยาศาสตรบัณฑิต               
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
22
วิทยาศาสตรบัณฑิต              
เทคโนโลยีสารสนเทศ   
23
วิทยาศาสตรบัณฑิต          
วิทยาการคอมพิวเตอร์    
24
วิทยาศาสตรบัณฑิต        
วิศวกรรมซอฟต์แวร์       
25
วิทยาศาสตรบัณฑิต             
เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
26
วิทยาศาสตรบัณฑิต           
เทคโนโลยีการอาหาร    
27
วิทยาศาสตรบัณฑิต           
เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ      
28
วิทยาศาสตรบัณฑิต             
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง               
29
วิทยาศาสตรบัณฑิต                 
เทคโนโลยีความงาม   
30
วิทยาศาสตรบัณฑิต
อนามัยสิ่งแวดล้อม
31
วิทยาศาสตรบัณฑิต
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
32
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
33
การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต   
การแพทย์แผนไทยประยุกต์    
34
กายภาพบำบัดบัณฑิต       
กายภาพบำบัด
35
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาธารณสุขศาสตร์
36
พยาบาลศาสตรบัณฑิต       
พยาบาลศาสตร์

2. คุณสมบัติของผู้สมัครทั่วไป
2.1 เป็นผู้มีสัญชาติไทย และอยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
2.2 เป็นผู้ที่มีความประสงค์ที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอย่างแท้จริง
2.3 เป็นผู้ที่มีความสามารถในการศึกษาในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจาก
      มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
2.4 เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.5 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ หรือสำเร็จการศึกษา ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
       - กำลังศึกษาอยู่ภาคการศึกษาสุดท้ายระดับชั้น Grade 12 หรือ Year 12 หรือเทียบเท่า จากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
       - สำเร็จการศึกษาระดับชั้นGrade 12 หรือ Year 12 หรือเทียบเท่า จากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
             - สำเร็จการศึกษาระดับชั้น High School หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ และได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
             - สอบผ่านการศึกษาเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศ และได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ เช่น G.E.D, IGCSEเป็นต้น
2.6 เป็นผู้ที่สภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้

3. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ผู้สมัครในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ต้องเป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานของสภาการพยาบาล ดังต่อไปนี้
3.1 ปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง
3.2 โรคติดต่อ ในระยะติดต่ออันตราย
3.3 โรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาวิชาชีพ
          - โรคลมชัก
          - โรคหัวใจระดับรุนแรง
   - โรคความดันเลือดสูงรุนแรง
   - ภาวะไตวายเรื้อรัง
   - โรคติดสารเสพติดให้โทษ
3.4 ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง
3.5 ความผิดปกติในการมองเห็นภาพในข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
   - สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นตา ยังมีสายตาต่ำกว่า 6/24 ทั้งสองข้าง
   - สายตาข้างดีต่ำกว่า G/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว
   - ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็น 3 มิติ
3.6 หูหนวก หรือหูตึง (Neurosensory hearing loss)
3.7 โรคหรือความพิการอื่นๆ ที่คณะกรรมการผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

4. รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัคร
4.1 ใบสมัคร
            ผู้สนใจสามารถ  Download ใบสมัครได้ที่ Website: www.admission.mfu.ac.th
4.2 หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร  
            (1) ใบสมัครที่ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 1 ฉบับ
            (2) หนังสือรับรองการเทียบคุณวุฒิ หรือ หนังสือรับรองการเทียบความรู้จากกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทย ที่ออกให้โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1 ฉบับ
            (3) สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records)จำนวน 1 ฉบับ
            (4) ใบแสดงผลการศึกษาฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ (Transcript of Records: English Version)จำนวน 1 ฉบับ
            (5) สำเนาประกาศนียบัตร กรณีจบการศึกษาแล้ว (Diploma, Certificate)จำนวน 1 ฉบับ
            (6) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง จำนวน 1 ฉบับ
            (7) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
            (8) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (กรณีที่ ชื่อ-สกุล ในเอกสารไม่ตรงกัน) จำนวน 1 ฉบับ
            (9) ค่าสมัคร 300 บาท ชำระเป็นเงินสด ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หรือ โอนเงินเข้าบัญชีเลขที่ 429-1-00011-6 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (แนบสำเนาการโอนเงิน)
4.3 กำหนดการรับสมัคร
15 กรกฎาคม 2556 – 13 มิถุนายน 2557
4.4 วิธีการสมัคร
ส่งใบสมัครและเอกสารการสมัคร โดยวิธี
        ñสมัครด้วยตนเอง ที่ส่วนรับนักศึกษา ห้อง 108 อาคารเรียนรวม C1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย   
        ñสมัครทางไปรษณีย์ ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัคร แบบด่วนพิเศษ ไปที่
                        เรียน  หัวหน้าฝ่ายรับนักศึกษา
                        มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
                        333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด
                        อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
        ñสมัครทางE-mail:สแกนใบสมัครและเอกสารการสมัครทั้งหมด (ไฟล์.pdf) ส่งไปที่ E-mail:  admission@mfu.ac.th
** เมื่อผู้สมัครได้ยื่นใบสมัครและเอกสารการสมัครแล้ว จะถือว่าผู้สมัครได้ตรวจสอบคุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัครครบถ้วนแล้ว หากตรวจพบว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติจะไม่มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณา และไม่คืนเงินค่าสมัครให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น**

5. หลักเกณฑ์การพิจารณา
สำนักวิชาจะเป็นผู้พิจารณาจากคุณสมบัติเบื้องต้น พื้นฐานรายวิชาที่ได้ศึกษามา ผลการศึกษา ความสามารถในการเรียน และอาจขอเอกสารเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณา
การคัดเลือก : ทดสอบข้อเขียน หรือสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการของสำนักวิชา
6. การแจ้งผลการคัดเลือก
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะแจ้งผลการคัดเลือกเป็นรายบุคคล
7. ปฏิทินการศึกษา
ภาคการศึกษาต้น  สิงหาคม – ธันวาคม 2557
ภาคการศึกษาปลาย       มกราคม – พฤษภาคม 2558
8. การเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐานและภาษาจีนปรับพื้นฐาน
การเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน
มหาวิทยาลัยจัดให้นักศึกษาที่มีพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดจะต้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัด (Intensive English) จำนวน 6 หน่วยกิต โดยมีค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเรียน  หน่วยกิตละ 600 บาท สำหรับผู้ที่มีความรู้พื้นฐานและสอบผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดจะได้รับการยกเว้นการเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน
การเรียนภาษาจีนปรับพื้นฐานเฉพาะสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจเท่านั้น
มหาวิทยาลัยจะจัดสอบChinese Placement Test ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจทุกคน  โดยผู้ที่มีพื้นฐานภาษาจีนต่ำกว่ามาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด จะต้องเรียนวิชาภาษาจีนเพิ่มเติมอีก 30 หน่วยกิต  ซึ่งจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตละ 600 บาท สำหรับผู้ที่มีความรู้พื้นฐานและสอบผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดจะได้รับการยกเว้นตามเกณฑ์
9. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
10. เอกสารหลักฐานอื่นๆ และการเทียบคุณวุฒิ
เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้
วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
 
 เอกสารแนบท้ายประกาศ [ 82.16 KB]
 ใบสมัคร [ 89.06 KB] 

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า