8.13.2556

กำหนดการรับตรง มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2557

การคัดเลือกบุคคลเข าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล
ระดับปริญญาตรีในป การศึกษา 2557 มี 5 ระบบ ได้แก่


1. ระบบมหิดลรับตรง ดําเนินการรับสมัครโดยมหาวิทยาลัย ส่วนการสอบ 7 วิชาสามัญ
ให้สมัครและสอบกับ สทศ.  รับสมัคร 1 – 26 พ.ย. 56
2. ระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท ดําเนินการรับสมัคร จัดสอบข อเขียนและอื่นๆ
โดยมหาวิทยาลัย รับสมัคร 2 – 30 ก.ย. 56
3. กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร*แห่งประเทศไทย (กสพท) ดําเนินรับสมัครและจัดสอบข อเขียนวิชาเฉพาะในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตร
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โดยต องสมัครและสอบ 7 วิชาสามัญกับ สทศ.
4. ระบบกลาง (Admissions) ดําเนินการคัดเลือกโดยสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ซึ่งใช ผลคะแนน ONET GAT PAT ที่จัดสอบโดย สทศ.
5. ระบบรับตรงโดยคณะ/วิทยาลัย ดําเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกโดยคณะ/วิทยาลัย 

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า